Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. logistyki | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. logistyki

status: zamkniete

 Ogłoszenie nr 1/2021

 

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Podinspektora ds. logistyki 

 

1. Liczba lub wymiar etatu :  2

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie,
 2. Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym, Prawo zamówień publicznych, Prawo pocztowe, Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych  i kalkulacyjnych,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane kierunki studiów: ekonomia, administracja, prawo,
 2. Co najmniej roczny staż pracy,
 3. Umiejętność pracy z wykorzystaniem programu do elektronicznego obiegu dokumentów,
 4. Znajomość języków: angielski lub niemiecki
 5. Sumienność, rzetelność, samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w systemie elektronicznym oraz w dziennikach korespondencyjnych i rejestrach,
 2. Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w systemie elektronicznym i tradycyjnym,
 3. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia z zakresu świadczenia usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym,
 4. Przygotowywanie korespondencji wychodzącej do wysyłki,
 5. Dostarczanie korespondencji wychodzącej do placówki nadawczej,
 6. Udzielanie informacji klientom, zarówno bezpośrednie jak i telefoniczne, korzystającym   z usług Starostwa Powiatowego.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  „Podinspektora ds. logistyki”, w  terminie do dnia  16 marca  2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu  o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku   o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
w Nowym Targu
.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
5.03.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
5.03.2021
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
30.03.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
5.03.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
5.03.2021
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
5.03.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
5.03.2021
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
5.03.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
5.03.2021
Nazwa pliku
Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie z wlasnej inicjatywy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
5.03.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
5.03.2021
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
5.03.2021
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
30.03.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
30.03.2021