Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. systemów informatycznych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. systemów informatycznych

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. systemów informatycznych

1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Powiat Nowotarski

3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie co najmniej średnie techniczne o profilu informatycznym oraz co najmniej 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe inżynierskie,

2) Znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

3) Umiejętności zawodowe: programowanie w sieci Internet, projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi LAN, znajomość baz SQL, diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

4) Umiejętność programowania w Javascript, HTML, PHP,

5) Znajomość rodziny systemów operacyjnych Windows w stopniu zaawansowanym oraz rodziny systemów operacyjnych LINUX w stopniu podstawowym,

6) Obywatelstwo polskie,

7) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

10) Nieposzlakowana opinia,

11) Prawo jazdy kat. B.

4. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowany kierunek studiów informatyczny,

2) Staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,

3) Umiejętność obsługi platformy e-PUAP,

4) Umiejętność obsługi aplikacji VMware,

5) Umiejętność diagnozowania oraz usuwania błędów aplikacji: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych,

6) Umiejętność diagnozowania oraz usuwania awarii drukarek,

7) Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej,

8) Kreatywność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Planowanie, budowa, utrzymanie i obsługa techniczna infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych powiatu,

2) Administrowanie sieciami komputerowymi jednostek organizacyjnych powiatu,

3) Administrowanie dostępem do zbiorów danych w jednostkach organizacyjnych powiatu,

4) Rozwój systemów informatycznych w jednostkach organizacyjnych powiatu,

5) Serwis sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych powiatu,

6) Obsługa techniczna stosowanych oprogramowań w jednostkach organizacyjnych powiatu.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się głównie poza budynkiem Starostwa w placówkach jednostek organizacyjnych całego powiatu, wymaga częstego przemieszczania się i spotkań poza Starostwem.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń oraz niezbędne narzędzia administracyjne do budowania, zarządzania sieciami informatycznymi.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys ( CV ),

2) List motywacyjny,

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,

8) Kopia prawa jazdy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. systemów informatycznych”, w terminie do dnia 16 sierpnia 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902)”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
29.07.2016
Informację opublikował
Wojciech Jarończyk
Data publikacji
29.07.2016
Informację zmienił
Wojciech Jarończyk
Data ostatniej zmiany
22.09.2016
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
22.09.2016
Informację opublikował
Wojciech Jarończyk
Data publikacji
22.09.2016