Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. komunikacji i transportu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. komunikacji i transportu

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. komunikacji i transportu

1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie lub średnie i co najmniej 3 letni staż pracy,

2) Znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego,

3) Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych

i kalkulacyjnych,

4) Obywatelstwo polskie,

5) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

8) Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowane kierunki studiów: administracja, prawo, ekonomia,

2) Sumienność, rzetelność, umiejętność dobrej organizacji pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów,

2) Wydawanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami,

3) Obsługa administracyjna Wydziału Komunikacji i Transportu,

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza Starostwem.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz

przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający

przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys ( CV ),

2) List motywacyjny,

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (dotyczy

kandydatów ze średnim wykształceniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych

kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe,

34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko

„Podinspektora ds. komunikacji i transportu”, w terminie do dnia 10 marca 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego

przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową

kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym

Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła

dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście

dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną

komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202), informacja o wyniku naboru zostanie

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy

informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym

Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jan Gabor
Data wytworzenia
26.02.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
26.02.2016
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
25.03.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
25.03.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
25.03.2016