Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej


1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie co najmniej średnie zawodowe,

2) Co najmniej 3-letni staż pracy,

3) Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,

4) Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

5) Obywatelstwo polskie,

6) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

9) Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowany kierunek wykształcenia: technikum budowlane lub studia wyższe inżynierskie,

2) Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z realizacją usług w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej,

3) Sumienność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego,

2) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,

3) Przyjmowanie zgłoszeń robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

4) Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

5) Rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości,

6) Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego,

7) Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu i innych,

8) Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

9) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza Starostwem.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys ( CV ),

2) List motywacyjny,

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej w Nowym Targu”, w terminie do dnia 6 lipca 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
24.06.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
24.06.2016
Informację zmienił
Wojciech Jarończyk
Data ostatniej zmiany
29.07.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
29.07.2016
Informację opublikował
Wojciech Jarończyk
Data publikacji
29.07.2016