Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. rozwoju i promocji | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. rozwoju i promocji

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora ds. rozwoju i promocji


1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe magisterskie oraz co najmniej 3 letni staż pracy,

2) Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, Prawo o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o dostępie do informacji publicznej.

3) Komunikatywna znajomość języka angielskiego,

4) Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych oraz programów służących do tworzenia i edycji grafiki komputerowej, w szczególności obróbki zdjęć (preferowane: GIMP i COREL),

5) Obywatelstwo polskie,

6) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

9) Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowane kierunki studiów: marketing i zarządzanie, public relations, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia.

2) Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku wymagającym samodzielności, kreatywnego myślenia i częstych kontaktów z ludźmi,

3) Komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, doskonała samoorganizacja, umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole, zmysł plastyczno-estetyczny, umiejętność pracy pod presją czasu,

4) Obsługa sprzętu fotograficznego w stopniu zaawansowanym,

5) Znajomość geograficzno-historyczno-kulturowa obszaru Powiatu Nowotarskiego, w szczególności w aspekcie atrakcyjności turystycznej, znajomość struktury, funkcjonowania i strategii rozwoju Powiatu Nowotarskiego, wiedza o strukturach władzy i bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym, znajomość lokalnych i regionalnych mediów, a także lokalnego sektora pozarządowego.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przygotowywanie dokumentów strategicznych oraz controlling strategiczny i taktyczny Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego,

2) Planowanie polityki promocyjnej i informacyjnej oraz przygotowywanie, zamawianie i dystrybucja materiałów promocyjnych i okolicznościowych,

3) Komunikowanie z otoczeniem: opracowywanie i przekazywanie informacji do mediów, zarządzanie informacją oraz publikowanie materiałów na stronach internetowych Powiatu Nowotarskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

4) Organizacja i obsługa uroczystości i spotkań okolicznościowych oraz reprezentowanie na nich Powiatu,

5) Obsługa procesu przyznawania odznaczeń Powiatu Nowotarskiego,

6) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (w tym współpraca międzynarodowa) i obsługa konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych na podstawie programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz konkursów organizowanych na podstawie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Powiatu Nowotarskiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się głównie w biurze, wymaga kontaktów z podmiotami zewnętrznymi oraz konieczności udziału w spotkaniach poza siedzibą Starostwa.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w programy graficzne oraz pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji, materiałów graficznych oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys ( CV ),

2) List motywacyjny,

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. rozwoju i promocji”, w terminie do dnia 11.05.2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
29.04.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
29.04.2016
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
25.05.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
25.05.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
25.05.2016