Starosta nowotarski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika powiatowego ośrodka rozwoju edukacji w Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starosta nowotarski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika powiatowego ośrodka rozwoju edukacji w Nowym Targu

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 3. znajomość funkcjonowania szkół/ przedszkoli i placówek oświatowych oraz systemu doskonalenia nauczycieli,
 4. znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 5. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów regulujących funkcjonowanie szkół/ przedszkoli,
 6. obywatelstwo polskie,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w zarządzaniu szkołą/ przedszkolem,
 2. zdolności interpersonalne, efektywna komunikacja, rozwiązywanie problemów i radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 3. umiejętność posługiwania się technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi,
 4. umiejętność zarządzania koncepcyjną pracą w zespole i procesem wspomagania, otwartość na zmiany,
 5. decyzyjność, opanowanie i samokontrola,
 6. umiejętność planowania, organizowania, motywowania.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie pracy i podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
 2. zapewnienie prawidłowej realizacji działań projektu „Pilotaż sukcesem zmian”,
 3. reprezentowanie na zewnątrz Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
 4. planowanie, koordynacja oraz nadzorowanie pracy osób zaangażowanych w realizację w/w projektu,
 5. zapewnienie zgodności prowadzonych działań z dokumentacją strategiczną oraz budżetem i harmonogramem projektu,
 6. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji form doskonalenia, współdziałanie z Instytucją Pośredniczącą II Stopnia (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie),
 7. promowanie założeń w/w projektu,
 8. weryfikacja rezultatów kolejnych etapów działań projektowych,
 9. sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca związana jest z realizacją zadań pod presją czasu i sytuacjami stresowymi. Wymaga prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych oraz udziału w licznych spotkaniach związanych z realizacją w/w projektu. Wiąże się z odpowiedzialnością za rozliczanie środków publicznych.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko samodzielne kierownicze, praca odbywa się w pomieszczeniu biurowym i poza nim. Narzędzia i materiały pracy: laptop wyposażony w konieczne oprogramowanie oraz inne urządzenia biurowe wielofunkcyjne do wspólnego użytku z personelem jednostki.

7. Informacje dodatkowe:

Jednostka jest w trakcie organizacji. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 23 miesiące, tj. na okres realizacji projektu „Pilotaż sukcesem zmian”.

8. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys ( CV ),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 7. kopie dokumentów dotyczących przebiegu pracy zawodowej,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 11. aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownika Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji”, w terminie do dnia 23 lipca 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
12.07.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
12.07.2013
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
29.07.2013
Nazwa pliku
Informacja o wyniku naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
29.07.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
29.07.2013