Starosta Nowotarski ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy W Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starosta Nowotarski ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy W Nowym Targu

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Co najmniej 3 letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
 3. Znajomość przepisów ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o finansach publicznych, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego,
  o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych,
 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych  i kalkulacyjnych,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność zarządzania zespołem ludzkim, podejmowania  decyzji, planowania i organizacji pracy, analitycznego podejścia do problemów oraz pracy
  w sytuacjach stresowych, komunikatywność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. Podejmowanie i realizacja  zadań w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia, polityki rynku pracy, aktywizacji zawodowej w tym osób niepełnosprawnych, łagodzenia skutków bezrobocia i zatrudnienia socjalnego,
 3. Zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy,
 4. Inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych,
 5. Realizowanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy,
 6. Planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 7. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS,
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Starostę Nowotarskiego upoważnienia,
 9. Planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu,
 10. Zatrudnianie i zarządzanie personelem Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu,
 11. Współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej, agencjami zatrudnienia oraz innymi instytucjami w zakresie promocji zatrudnienia
  i łagodzenia skutków bezrobocia.

 

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca  odbywa się w biurze, wymaga częstych kontaktów i spotkań poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu  jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

 

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Nowym Targu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu”, w terminie do dnia 10 sierpnia  2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak
Data wytworzenia
10.08.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
27.07.2021
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
22.09.2021
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
25.08.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
25.08.2021
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
25.08.2021
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
25.08.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
25.08.2021
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak
Data wytworzenia
27.07.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
27.07.2021
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak
Data wytworzenia
27.07.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
27.07.2021
Nazwa pliku
Druk Oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie z wlasnej inicjatywy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak
Data wytworzenia
27.07.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
27.07.2021