Referenta w Zespole Szkół Nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Referenta w Zespole Szkół Nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

status: zamkniete
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
ul. Ludźmierska 32,
34-400 Nowy Targ
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
referenta

1. Liczba lub wymiar etatu: 0,5 etatu

2. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe lub średnie,
b. doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym,
c. umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
g. pozostałe wymagania dla stanowisk urzędniczych określa art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
3. Wymagania dodatkowe:
a. umiejętność pracy z klientem oraz pracy w zespole,
b. komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność,
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. zbieranie i gromadzenie w formie elektronicznej i tradycyjnej informacji na temat możliwości uzyskania przez Zespół Szkół Nr 3 wsparcia finansowego z funduszy UE, projektów innych przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane ze wsparciem funduszy UE,
b. systematyczne przedkładanie Dyrektorowi Zespołu Szkół bieżących informacji
o funduszach i programach wspólnotowych z uwzględnieniem możliwości ich pozyskania i realizacji przez Zespół Szkół lub przy współpracy z OP, innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi,
c. utrzymywanie stałych kontaktów z podmiotami uczestniczącymi w przygotowaniu, realizacji, rozliczaniu i kontroli projektów finansowanych z funduszy wspólnotowych,
d. prowadzenie archiwum szkolnego obejmującego dokumentację związaną z procesem kształcenia ucznia, sprawowanie opieki nad materiałami archiwalnymi: wszelkiego rodzaju aktami i dokumentami, korespondencją, dokumentacją techniczną i statystyczną, planami, fotografiami, filmami, nagraniami dźwiękowymi i wideofonowymi, dokumentacją zapisaną na elektronicznych nośnikach informatycznych oraz inną dokumentacją, bez względu na sposób jej wytwarzania – mającymi znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej powstałymi w przeszłości i powstającymi współcześnie,
e. odpowiednie przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu, przygotowanie i opracowanie dokumentacji spraw zakończonych na podstawie poprawnie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych,
f. prowadzenie księgi absolwentów i rejestru wydanych duplikatów świadectw szkolnych,
g. wykonywanie innej pracy kancelaryjnej i biurowej zleconej przez dyrekcję i kierownictwo szkoły,
h. znajomość struktur organizacyjnych jednostki, szkolnej instrukcji kancelaryjnej i zawartego w niej jednolitego rzeczowego wykazu akt,
5. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV),
b. list motywacyjny,
c. kopia dowodu osobistego,
d. dokument potwierdzający wykształcenie,
e. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
6. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
a. kopie świadectw pracy i ukończonych kursów,
b. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
7. Inne informacje:
Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Nr 3 w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 32 lub pocztą na adres Zespołu Szkół Nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta” w terminie do dnia 11.12.2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Nr 3 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 zpóźn. zm.) oraz ustawą z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.nowotarski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 32.

Metka

Podmiot publikujący
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Fifańska
Data wytworzenia
1.12.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
1.12.2011
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
10.02.2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Fifańska
Data wytworzenia
20.12.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
21.12.2011