Referent ds. Administracji i Logistyki | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Referent ds. Administracji i Logistyki

status: zamkniete

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. ADMINISTRACJI I LOGISTYKI


1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu

34-400Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35

3. Wymagania niezbędne

a. Wykształcenie wyższe.

b. Doświadczenie w pracy w urzędzie lub jednostce samorządowej na pokrewnych

stanowiskach w wydziałach organizacyjnych, związanych z administracją i logistyką, co

najmniej roczne.

c. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

d. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

e. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

f. Pozostałe wymagania określa art.6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

4. Wymagania dodatkowe

a. Samodzielność.

b. Umiejętność pracy w zespole.

c. Biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

d. Umiejętność planowania i organizacji pracy.

e. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a. Prowadzenie sekretariatu Dyrektora.

b. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, prowadzenie dziennika podawczego,

przyjmowanie i wysyłka korespondencji, obsługa poczty elektronicznej.

c. Prowadzenie ewidencji, rejestrów.

e. Prowadzenie zakładowej składnicy akt.

f. Obsługa logistyczna PP-P.

g. Prowadzenie gospodarki materiałowej dla potrzeb PP-P.

h. Prowadzenie księgi inwentarzowej i księgi środków trwałych PP-P.

i. Sprawozdawczość.

6. Wymagane dokumenty

a. Życiorys (CV).

b. List motywacyjny.

c. Kopia dowodu osobistego.

d. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

e. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był

prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

g. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na

w/w stanowisku.

7. Kopie innych dokumentów i oświadczeń

a. Kopie świadectw pracy i ukończonych kursów.

b. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

8. Inne informacje

Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ,
I piętro, pokój 103 lub pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „referent ds. administracji i logistyki” w terminie do dnia 1 lipca 2014 r.(decyduje data wpływu dokumentów do Poradni).

Aplikacje, które wpłyną do PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z poźniejszymi zmianami)”
.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną odesłane.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o wynikach naboru (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania) będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej Nowy Targ do dnia 3 lipca.


Metka

Podmiot publikujący
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bożena Olcoń-Chlebek
Data wytworzenia
12.06.2014
Informację opublikował
Dorota Roik
Data publikacji
12.06.2014
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
14.11.2014
Nazwa pliku
Wyniki naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr Bożena Olcoń-Chlebek
Data wytworzenia
14.07.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
14.07.2014
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
14.07.2014
Nazwa pliku
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bożena Olcoń-Chlebek
Data wytworzenia
3.07.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
3.07.2014