Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko " Pracownika socjalnego" | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko " Pracownika socjalnego"

status: zamkniete

Liczba wymiaru etatu: 1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna , lub do dnia 31 grudnia 2013 r.  ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej  do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
 2. Znajomość zagadnień z zakresu:
  • ustawy o pomocy społecznej
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

Wymagania dodatkowe:

 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra  organizacji  pracy,umiejętność pracy indywidulanej  oraz zespołowej,
 • dobra obsługa komputera, pakiet MS Office,

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie dokumentacji osób umieszczanych w domach pomocy społecznej,
 2. Prowadzenie dokumentacji osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez  środowiskowe domy samopomocy społecznej,
 3. Pomoc i wsparcie  osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą i  placówki określone w ustawie o pomocy społecznej oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie:
  • umieszczania osób w domach pomocy społecznej,
  • odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
  • skierowania osób na pobyt dzienny do środowiskowych domów samopomocy,
  • świadczeń przysługujących osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą i  placówki określone  w ustawie o pomocy społecznej,
 5. Kontrola merytoryczna w zakresie  realizacji świadczonych usług przez domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy,
 6. Uczestniczenie w przewozie dziecka do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 7. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy cudzoziemcom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 8. Prowadzenia terminarza specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
 9. Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizowanych zadań,
   

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 5. Oświadczenie  Kandydata:
  •  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  •  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko „Pracownik socjalny” w terminie  do dnia  13 maja 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
6.05.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
6.05.2022
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
28.07.2022
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
6.05.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
6.05.2022
Nazwa pliku
druk klauzuli-informacyjnej w procesie naboru-na-wolne-stanowisko-pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
6.05.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
6.05.2022
Nazwa pliku
-druk-oswiadczenia-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danychosobowych-podanychdobrowolnie-zwlasnej-inicjatywy-1- (2)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
6.05.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
6.05.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik socjalny
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
6.05.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
6.05.2022