Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

status: zamkniete

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

 1. Liczba wymiaru etatu : 1 etat
 2. Miejsce wykonywania pracy: Powiat Nowotarski, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
 3. System czasu pracy: zadaniowy
 4. Wymagania niezbędne:
  1) Wykształcenie:  wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna,  nauki o rodzinie  lub  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi  w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w  pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka
  2) Kandydatem może być osoba, która:
  a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona i ograniczona;
  b) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek  w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
  c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  d) jest obywatelem polskim,
  f) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidulanej  oraz zespołowej,
 2. dobra obsługa komputera, pakiet MS Office,
 3.  znajomość niżej wskazanych aktów prawnych i umiejętność ich interpretacji:
    - ustawa o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej.
    - ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

        d. prawo jazdy kategorii B,

        e. doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną.

 

 1. Zakres obowiązków:
 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. Przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny oraz rodziną zastępczą planu pomocy dziecku;
 3. Pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu;
 4. Zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 9. Prowadzenie dokumentacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierowanie dzieci w pieczy do diagnozy psychofizycznej, kierowanie rodzin zastępczych do badania predyspozycji  i motywacji do pełnienia funkcji, na badania lekarskie;
 10. Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 11. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 12. Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 13. W przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 oraz sporządzanie innych opinii wynikających z ustawy;
 14.  Udział  w dokonywaniu oceny sytuacji dzieci przebywających  w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz oceny rodzin;
 15. Wsparcie wychowanków i ich opiekunów usamodzielnienia w opracowaniu indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności oraz pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, gdy zajdzie taka konieczność;
 16. Informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz o sytuacji jego rodziny w tym możliwości powrotu dziecka pod opiekę rodziców biologicznych;
 17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem;
 18. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o dziecku i rodzinie;
 19. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań, bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa;
 21. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi powiatowego centrum pomocy rodzinie  w sprawach wymagających uzgodnień;
 22. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Oświadczenie  Kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. że nie jest i nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest   zawieszona i ograniczona,
 5. o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego -w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko „Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”, w terminie  do dnia  21 stycznia  2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
10.01.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
10.01.2022
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
25.04.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
10.01.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
10.01.2022
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
10.01.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
10.01.2022
Nazwa pliku
druk klauzuli-informacyjnej w procesie naboru-na-wolne-stanowisko-pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
10.01.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
10.01.2022
Nazwa pliku
-druk-oswiadczenia-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danychosobowych-podanychdobrowolnie-zwlasnej-inicjatywy-1- (2)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
10.01.2022
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
10.01.2022