Podinspektor ds. organizacyjnych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Podinspektor ds. organizacyjnych

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. organizacyjnych


1. Liczba lub wymiar etatu : 1/2

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie,

b. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania

administracyjnego, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

c. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

d. Obywatelstwo polskie,

e. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

h. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

a. Preferowane kierunki studiów: administracja lub prawo.

b. Roczny staż pracy.

c. Sumienność, rzetelność i samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie organizacyjne sesji Rady Powiatu Nowotarskiego i posiedzeń komisji Rady

Powiatu,

2. Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Komisji Rady Powiatu,

3. Opracowywanie dokumentów z sesji Rady Powiatu i posiedzeń Komisji Rady,

4. Bieżąca obsługa biurowa Przewodniczącego Rady Powiatu i Zastępców Przewodniczącego,

5. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza Starostwem.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.


7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys ( CV ),

b. List motywacyjny,

c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

e. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. organizacyjnych”, w terminie do dnia 7 lipca 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
25.06.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
25.06.2014
Informację zmienił
Ewa Miśkowiec
Data ostatniej zmiany
31.07.2014
Nazwa pliku
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. organizacyjnych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
25.06.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
25.06.2014
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
25.06.2014
Nazwa pliku
Wyniki naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
31.07.2014
Informację opublikował
Ewa Miśkowiec
Data publikacji
31.07.2014