Ogłoszenie o naborze do pracy w Nowym Targu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce-Zdroju | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o naborze do pracy w Nowym Targu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce-Zdroju

status: zamkniete

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce-Zdroju, przyjmie do pracy na stanowisko:

PSYCHOLOG

- w niepełnym wymiarze czasu pracy lub odpowiednio do potrzeb pracodawcy

Miejsce wykonywania pracy:

PŚDS „Promyk” w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 22.

I. Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie.

2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.
4. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem dyplomu z tytułem magistra psychologii.
5. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

II. Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2.Doświadczenie w poradnictwie i pracy w szczególności z osobami przewlekle chorymi psychicznie, z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, specjalistyczne studia podyplomowe, szkolenia i kursy z zakresu psychoterapii pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.
3.Doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.
4.Umiejętność efektywnego planowania i realizacji czynności psychologicznych, przeprowadzania diagnozy psychologicznej (wywiad, obserwacja, testy psychologiczne), w tym planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników Domu.
5.Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
6.Umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.
7.Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
8.Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
9.Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków, prowadzeniu dokumentacji z nimi związanej.
10. Wysoka kultura osobista, dyskrecja.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Diagnoza możliwości, deficytów i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym uczestników zajęć, w tym bieżąca diagnoza stanu psychicznego podopiecznych ŚDS, przeprowadzanie badań psychologicznych, testów, opracowywanie opinii psychologicznych.
2.Planowanie, realizacja i systematyczna weryfikacja indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.
3.Współpraca przy opracowywaniu rocznych planów pracy terapeutycznej dla każdego typu domu w ramach realizowanych zadań i zajęć.
4.Prowadzenie poradnictwa, indywidualnej terapii psychologicznej wobec uczestników zajęć.
5.Prowadzenie zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, kompensacyjnym, w tym w zakresie treningów umiejętności społecznych, interpersonalnych, psychoedukacji, grup wparcia.
6.Koordynowanie pracą zespołu wspierająco-aktywizującego, w tym ukierunkowywanie procesu terapeutycznego, udzielanie pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.
7.Realizacja współpracy i pomocy terapeutycznej wobec opiekunów i rodzin uczestników zajęć, w tym realizacja zadań grupy wsparcia, punktu wsparcia i pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin.

8.Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, specjalistycznymi poradniami, w tym poradniami zdrowia psychicznego, szpitalnymi oddziałami stacjonarnymi, dziennymi celem realizacji procesu rehabilitacji.
9.Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
10.Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym, w tym inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów profilaktycznych, edukacyjnych, ukierunkowanych na rzecz podnoszenia jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin, podnoszenia świadomości społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
11.Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji zgodnie z przepisami prawa.

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa”) należy składać w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22, w godz. od 8.30 do 15.30 w terminie do 31.07.2019 r.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018.1260 z późn. zm.)”.
 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Bryniarska Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu
Data wytworzenia
12.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
15.07.2019
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
11.03.2021