Młodszy referent – Koordynator projektu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Młodszy referent – Koordynator projektu

status: zamknieteSTAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszego referenta – Koordynatora projektu

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, projekt: „Wzrost umiejętności korzystania
z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

1. Liczba lub wymiar etatu : 1 na czas realizacji projektu ( październik 2014 r. - 31 grudnia 2015 r.)
2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ
3. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie średnie o profilu informatycznym,
b. Znajomość dokumentów określających realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
c. Umiejętność programowania w sieci Internet, projektowania i administrowania sieciami komputerowymi LAN, znajomość baz SQL,
d. Dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,
e. Znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
f. Obywatelstwo polskie,
g. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
h Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
j. Nieposzlakowana opinia.
4. Wymagania dodatkowe:
a. Znajomość zasad zarządzania projektami (np. IPMA, PRINCE2),
b. Znajomość rodziny systemów operacyjnych Windows,
c. Znajomość aplikacji VMware,
d. Sumienność, rzetelność, kreatywność, samodzielność, umiejętność dobrej organizacji pracy.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zarządzanie projektem, koordynacja działań pracy Zespołu Projektowego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przedmiotowego projektu i innymi wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie dotyczącymi projektu,
w oparciu o Zarządzenia: Nr 92/2013 i 93/2013 Starosty Nowotarskiego z dnia 8 października 2013 r. przy użyciu funkcjonującej w Starostwie Powiatowym aplikacji informatycznej wspomagającej zarządzanie ZPIP (Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami autorstwa firmy Krakfin).

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w zakresie działań na rzecz Grupy Docelowej (rodzin zastępczych z terenu powiatu nowotarskiego) m.in.: opracowania regulaminu rekrutacji, procesu rekrutacji, przekazywania produktów projektu, organizacji szkoleń Grupy Docelowej, monitorowania wskaźników projektu.

3. Współpraca z dyrekcjami następujących powiatowych jednostek organizacyjnych: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu i Dom Pomocy Społecznej w Rabce- Zdroju w zakresie organizacji i realizacji działań koordynacyjnych projektu oraz organizacji szkoleń Grupy Docelowej i monitorowania wskaźników projektu.

4. Bieżący kontakt w sprawach projektu z Instytucją Wdrażającą, przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji Wdrażającej.

5. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:
1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca odbywa się głównie w biurze, wymaga częstych kontaktów i spotkań poza Starostwem.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Występują utrudnienia architektoniczne ze swobodnym dostępem do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Praca wymaga przemieszczania się do powiatowych jednostek organizacyjnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Informacje o projekcie „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” można znaleźć na stronie www.nowotarski.pl w zakładce „Projekty i fundusze unijne”.
8. Wymagane dokumenty:
a. Życiorys ( CV ),
b. List motywacyjny,
c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
e. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą
informatyczną.
9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Młodszego referenta – Koordynatora projektu”, w terminie do dnia 29 września 2014 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ).
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

projekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
18.09.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
18.09.2014
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
3.10.2014
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
3.10.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
3.10.2014