Kierownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko główny księgowy/menager ds. finansowych projektu pn. "Pilotaż Sukcesem Zmian" w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Kierownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko główny księgowy/menager ds. finansowych projektu pn. "Pilotaż Sukcesem Zmian" w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu

status: zamkniete
Kierownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY/MENAGER DS. FINANSOWYCH PROJEKTU PN. „PILOTAŻ SUKCESEM ZMIAN” W POWIATOWYM OŚRODKU ROZWOJU EDUKACJI W NOWYM TARGU

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat,
2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ i teren powiatu nowotarskiego
3. Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
2. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych (TG Soft Finansowo – księgowy, TG Soft Kadry i Płace) oraz sprzętu biurowego,
2. znajomość gospodarki finansowej,
3. znajomość dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej,
4. znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
5. znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
7. nieposzlakowana opinia,
8. odpowiedzialność, kultura osobista, komunikatywność, decyzyjność,
9. umiejętność pracy w zespole,
10. umiejętność planowania i organizowania pracy,
11. terminowość, obowiązkowość.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. zapewnienie zgodności realizacji projektu pn. „Pilotaż sukcesem zmian” z zasadami polityk wspólnotowych, z wytycznymi oraz innymi dokumentami obowiązującymi przy realizacji projektów finansowanych z EFS w ramach POKL, sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej, planowanie postępu finansowej realizacji w/w projektu, gromadzenie i kontrolowanie dokumentów finansowych w/w projektu,
2. prowadzenie rachunkowości PORE zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
3. prowadzenie gospodarki finansowej PORE zgodnie z obowiązującymi zasadami,
4. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji PORE,
5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika PORE dotyczących prowadzenia rachunkowości,
7. organizowanie pracy mającej na celu zamknięcie roku budżetowego,
8. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań i terminowym ich przekazywaniem,
9. nadzór nad przygotowywaniem planów finansowych.
6. Warunki pracy:
1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca związana jest z realizacją zadań pod presją czasu i sytuacjami stresowymi, umowa o pracę na czas określony, wynagrodzenie miesięczne z dołu.
2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko samodzielne, praca odbywa się w pomieszczeniu biurowym i poza nim. Narzędzia i materiały pracy: laptop wyposażony w konieczne oprogramowanie oraz inne urządzenia biurowe wielofunkcyjne do wspólnego użytku z personelem jednostki.
7. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV ),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
5) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów
9. Informacje dodatkowe:
Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, tj. od chwili zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, pok. 108, 34-400 Nowy Targ lub pocztą na adres Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, pok.108, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Główny Księgowy/Menager
ds. finansowych projektu pn. „Pilotaż sukcesem zmian” w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji”,
w terminie do 16 marca 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 ).
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202) informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/bip/praca/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ.

Nowy Targ, dnia 6 marca 2015 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Hołowczak - Kierownik PORE w Nowym Targu
Data wytworzenia
6.03.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
6.03.2015
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
18.03.2015
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego/Menagera ds. Finansowych projektu pn. "Pilotaż Sukcesem Zmian" w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Hołowczak - Kierownik PORE w Nowym Targu
Data wytworzenia
18.03.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
18.03.2015