Głównego Księgowego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „PROMYK” w Nowym Targu z Filią w Rabce – Zdroju „RADOŚĆ ŻYCIA” | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Głównego Księgowego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „PROMYK” w Nowym Targu z Filią w Rabce – Zdroju „RADOŚĆ ŻYCIA”

status: zamkniete
Dyrektor PŚDS „PROMYK” w Nowym Targu
ogłasza konkurs na stanowisko
Głównego Księgowego.
Działając na podstawie art. 11 i art. 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 146, poz. 1222).
I. Wymiar etatu: 0,5 et.
II. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
III. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „PROMYK” w Nowym Targu z Filią w Rabce-Zdroju „RADOŚĆ ŻYCIA”.
IV. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe; ukończone studia wyższe ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości,
2) obywatelstwo polskie,
3) co najmniej 3-letnią praktyka w księgowości,
4) co najmniej 3-letni staż na stanowiskach urzędniczych, administracji samorządowej lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
8) bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących gospodarki finansowej oraz prowadzenia rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
9) znajomość przepisów dot. gospodarki finansowej j.s.t., a w szczególności:
- Ustawy o finansach publicznych,
- Ustawy o rachunkowości,
- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- Ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
10) znajomość Ustawy-Prawo zamówień publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych,
11) biegła obsługa komputera, w tym programów: finansowo-księgowego SJO Bestia, LBPP, płacowego firmy PROKOMP, programu PŁATNIK,
12) pozostałe wymagania dla stanowisk urzędniczych określa art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
V. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) umiejętność identyfikowania problemów i ustalania priorytetów,
4) znajomość zadań realizowanych przez j.s.t.,
5) komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność.
VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości i księgowości PŚDS, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym zgodnie z obowiązującymi procedurami,
3) dokonywanie wstępnej oceny kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5) bezpośrednie nadzorowanie funkcjonowania systemu ewidencji księgowej jednostki,
6) organizowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz modyfikacja planu kont w sposób zapewniający prawidłowe działanie jednostki, spełnienie obowiązku terminowej sprawozdawczości i należytego rejestrowania dokumentów i ich archiwizowania,
7) nadzorowanie ewidencji operacji gospodarczych oraz rozliczeń finansowych,
8) wskazywanie sposobu ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych,
9) organizacja prac związanych ze sporządzaniem bilansu majątkowego jednostki oraz innych sprawozdań finansowych i budżetowych,
10) sprawowanie nadzoru nad pracą komisji inwentaryzacyjnej oraz rozliczania inwentaryzacji.
VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopia dowodu osobistego,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) kopie innych dokumentów:
- kopie świadectw pracy i ukończonych kursów,
- kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
VIII. Informacje dodatkowe:
Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „PROMYK” w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 22, w terminie do dnia 2 listopada 2011r. do godz. 15,00.lub pocztą na adres:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „PROMYK” w Nowym Targu,
ul. Jana Kazimierza 22,
34-400 Nowy Targ,
z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko „Głównego Księgowego”,
w terminie do dnia 2 listopada 2011r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Środowiskowym Dom Samopomocy „PROMYK” zostaną dołączone do jego akt osobowych.
PŚDS nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostaną odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o wynikach naboru z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania) będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „PROMYK” w Nowym Targu z Filią w Rabce – Zdroju „RADOŚĆ ŻYCIA”.


Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu
Informację wytworzył
Dyrektor PŚDS mgr Agata Bryniarska
Data wytworzenia
19.10.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
15.11.2011
Nazwa pliku
Wynik naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agata Bryniarska
Data wytworzenia
9.11.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
15.11.2011