Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko: inspektor ds. inwestycji i uzgodnień | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko: inspektor ds. inwestycji i uzgodnień

status: zamkniete

DYREKTOR

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU

z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W DZIALE INWESTYCJI I UZGODNIEŃ

STANOWISKO: INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I UZGODNIEŃ

1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

3. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

2) wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 2-letni staż pracy,

3) co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem obiektów z zakresu drogownictwa (zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych) lub w jednostkach zarządzających drogami (funkcjonującymi na podstawie ustawy o drogach publicznych) na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw (w tym postępowań administracyjnych) dotyczących zarządzania pasem drogowym.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

4. Pozostałe wymagania niezbędne:

1) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

2) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, projektowania i budowy obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o drogach publicznych,

3) znajomość zasad prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,

4) znajomość programów pakietu MS Office,

5) prawo jazdy kat. B,

6) odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,

7) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań oraz ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej i /lub test kwalifikacyjnego.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) prowadzenie spraw (w tym postępowań administracyjnych) dotyczących zarządzania pasem drogowym i związanych z zagospodarowaniem nieruchomościami sąsiadującymi z pasem drogowym,

2) prowadzenie i załatwianie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,

3) wykonywanie innych czynności zleconych przez Pracodawcę, które wynikają z zajmowanego stanowiska.

6. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę

2) praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

3) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres.

4) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania PZD.

7. Wyposażenie stanowiska pracy:

1) sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,

2) środki łączności: telefon stacjonarny,

3) inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, plotera, niszczarki itp.

8. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane: staż pracy, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,

7) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw

publicznych

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności

8) kserokopia prawa jazdy

9) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

10) kandydat który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do PZD), w terminie do dnia 9.8.2016 r.Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko inspektor ds. inwestycji i uzgodnień”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

Aplikacje nie będą rozpatrywane jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletnie pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu www.pzd.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.).

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez PZD.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku PZD przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu.

Nowy Targ 28.7.2016 r.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Waniczek - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Data wytworzenia
28.07.2016
Informację opublikował
Wojciech Jarończyk
Data publikacji
28.07.2016
Informację zmienił
Wojciech Jarończyk
Data ostatniej zmiany
12.08.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Waniczek - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Data wytworzenia
12.08.2016
Informację opublikował
Wojciech Jarończyk
Data publikacji
12.08.2016