Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: referent ds. rejestracji | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: referent ds. rejestracji

status: zamkniete

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

na stanowisko: referent ds. rejestracji1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- minimum 6 miesięcy stażu w publicznych służbach zatrudnienia,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych do niej oraz innych aktów prawnych dotyczących zagadnień rynku pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych z zakresu rynku pracy.

- znajomość obsługi komputera (word, excel),

- komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samokształcenia, uprzejmość i życzliwość.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,

- obsługa bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku

- obsługa osób poszukujących pracy,

- wydawanie zaświadczeń,

- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

- realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej oraz innych, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób

- upowszechnianie informacji o usługach urzędu.

4. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z listem motywacyjnym,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

- oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z poźń. zm.)

- informacja o terminie ewentualnego podjęcie pracy w PUP w Nowym Targu,

- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za nie spełniającą wymagań formalnych lub złożoną po terminie, w przypadku jej nieodebrania w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również złożonej w terminie i spełniającej wymagania formalne oferty wraz z kserokopiami dokumentów, nie odebranej przeze mnie w terminie 2 tygodni od zakończenia procedury naboru”,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. Nr 2, I piętro) lub przesyłać listem poleconym na adres:


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

w terminie do dnia: 12.07.2016 roku.


5. Za datę doręczenia dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu uważa się datę wpływu do PUP w Nowym Targu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

6. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 16/2009 Dyrektora PUP w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu. Z regulaminem można zapoznać się w PUP Nowy Targ oraz na stronie internetowej urzędu.

7. PUP w Nowym Targu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.

8. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PUP w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

9. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń PUP w Nowym Targu, osobiście w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. 9). PUP nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

10. Osoba wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest przedstawić w PUP w Nowym Targu dokumenty umożliwiające zawarcie umowy o pracę, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.

11. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza w urzędzie 6%.

Nowy Targ, dnia 30.06.2016 r.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr Maria Sendrowicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
1.07.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
1.07.2016
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
19.07.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr Maria Sendrowicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
Data wytworzenia
19.07.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
19.07.2016