Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: referent ds. rejestracji | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: referent ds. rejestracji

status: zamkniete

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,
na stanowisko: referent ds. rejestracji


1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 1 rok stażu w publicznych służbach zatrudnienia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych do niej oraz innych aktów prawnych dotyczących zagadnień rynku pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych z zakresu rynku pracy.
 • znajomość obsługi komputera (word, excel),
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samokształcenia, uprzejmość i życzliwość.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • obsługa bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku
 • obsługa osób poszukujących pracy,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej oraz innych, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób
 • upowszechnianie informacji o usługach urzędu.
4. Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • informacja o terminie ewentualnego podjęcie pracy w PUP w Nowym Targu,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za nie spełniającą wymagań formalnych lub złożoną po terminie, w przypadku jej nieodebrania w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również złożonej w terminie i spełniającej wymagania formalne oferty wraz z kserokopiami dokumentów, nie odebranej przeze mnie w terminie 2 tygodni od zakończenia procedury naboru”,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. Nr 2, I piętro) lub przesyłać listem poleconym na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

w terminie do dnia: 8.10.2014 roku

5. Za datę doręczenia dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu uważa się datę wpływu do PUP w Nowym Targu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

6. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 16/2009 Dyrektora PUP w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu. Z regulaminem można zapoznać się w PUP Nowy Targ.

7. PUP w Nowym Targu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.

8. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PUP w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

9. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń PUP w Nowym Targu, osobiście w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. 6). PUP nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

10. Osoba wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest przedstawić w PUP w Nowym Targu dokumenty umożliwiające zawarcie umowy o pracę, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wiesław Michalczewski
Data wytworzenia
25.09.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
30.09.2014
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
23.10.2014
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wiesław Michalczewski
Data wytworzenia
23.10.2014
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
23.10.2014