Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektora | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektora

status: zamkniete

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,
na stanowisko: Inspektora


 1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. księgowości budżetowej w publicznych służbach zatrudnienia,

 • znajomość obsługi komputera,

 • znajomość gospodarki środkami EFS,

 • znajomość programu Syriusz ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji FK,

 • znajomość programu bankowego BOSCOM,

 • znajomość programu sprawozdawczego BeSTi@,

 • znajomość programu MS Word i Excel,

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych do niej oraz innych aktów prawnych dotyczących zagadnień rynku pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • znajomość gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem,

 • systematyczność, dokładność, samodzielność, zdolności analityczne, asertywność, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie i dekretowanie dokumentów księgowych,

 • rozliczanie delegacji służbowych,

 • księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych oraz w Księdze Głównej,

 • prowadzenie kont środków trwałych i wyposażenia,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu budżetu,

 • sporządzanie zgodnie z harmonogramem „Wniosku beneficjenta o płatność” – EFS

 • inwentaryzacja – weryfikowanie kont księgowych,

 • praca przy monitorze ekranowym,

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza w urzędzie 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),

 • informacja o terminie umożliwiającym podjęcie pracy w PUP w Nowym Targu,

 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za nie spełniającą wymagań formalnych lub złożoną po terminie, w przypadku jej nieodebrania w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również złożonej w terminie i spełniającej wymagania formalne oferty wraz z kserokopiami dokumentów, nie odebranej przeze mnie w terminie 2 tygodni od zakończenia procedury naboru”,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. Nr 2, I piętro) lub przesyłać listem poleconym na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

w terminie do dnia: 24.01.2012 roku

 1. Za datę doręczenia dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu uważa się datę wpływu do PUP w Nowym Targu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 2. Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 16/2009 Dyrektora PUP w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu. Z regulaminem można zapoznać się w PUP Nowy Targ.

 3. PUP w Nowym Targu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami w/w Regulaminu.

 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PUP w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 5. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń PUP w Nowym Targu, osobiście w siedzibie PUP w Nowym Targu (pok. 6). PUP nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 6. Osoba wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest przedstawić w PUP w Nowym Targu dokumenty umożliwiające zawarcie umowy o pracę, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
10.01.2012
Informację opublikował
Małgorzata Burtan
Data publikacji
10.01.2012
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
9.02.2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Sendrowicz
Data wytworzenia
6.02.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
9.02.2012