Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

status: zamkniete

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu

1. Wymiar etatu: 1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe lub średnie,
 2. minimum 3- letni staż pracy w tym na podobnym stanowisku,
 3. znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 4. znajomość rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 5. znajomość rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
 6. biegła znajomość systemu komputerowego Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności ( EKSMOoN),
 7. obywatelstwo polskie,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 11. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z niepełnosprawnym petentem,
 2. systematyczność, dokładność, rzetelność i odpowiedzialność,
 3. samodzielność

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji interesantom w zakresie orzekania o niepełnosprawności,
 2. wydawanie niezbędnych druków,
 3. przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz odwołań od orzeczeń,
 4. przyjmowanie i realizacja wniosków dotyczących wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 5. przygotowanie dokumentacji medycznej wnioskodawców celem przedstawienia lekarzowi do przeprowadzenia analizy w zakresie realizacji orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 6. prowadzenie rejestrów orzeczeń i legitymacji,
 7. obsługa systemu EKSMOoN poprzez:
  • rejestracje wniosków,
  • wprowadzanie legitymacji,
  • uzupełnianie zawiadomień na posiedzenie składów orzekających,
  • uzupełnianie zawiadomień o uzupełnieniu dokumentacji medycznej,
  • uzupełnianie wezwań do usunięcia braków formalnych
 8. obsługa administracyjna posiedzeń składów orzekających

6. Informacja o warunkach pracy:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony tj. okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy.
 2. planowane zatrudnienie od 1 października 2013 r.
 3. praca odbywa się w biurze, stanowisko wyposażone w komputer i drukarkę oraz inne urządzenia wielofunkcyjne.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys ( CV ),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności „ w terminie do dnia 16 września 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z poź. zm.) oraz ustawą z dn.ia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.)”

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
30.08.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
30.08.2013
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
26.09.2013
Nazwa pliku
Informacje o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
26.09.2013
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
26.09.2013
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
26.09.2013