Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy " Referent w Zespole do spraw osób niepłnosprawnych" | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy " Referent w Zespole do spraw osób niepłnosprawnych"

status: zamkniete

   DYREKTOR  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Referenta w Zespole do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie,
 2. Co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z obsługą petentów,
 3. Znajomość zagadnień z zakresu:
 1. ustawy o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. programu finansowanego ze środków PFRON pod nazwą „ Aktywny Samorząd”,
 4. obsługi platformy SOW- System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych  i kalkulacyjnych,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowana umiejętność pracy z niepełnosprawnym petentem,
 2. Preferowana umiejętność obsługi platformy  SOW -  System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON,
 3. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, terminowość, obowiązkowość.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie wniosków i udzielanie informacji o dofinansowaniach ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej,
 2. Przyjmowanie, weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie  ze środków PFRON w ramach programu "Aktywny Samorząd",
 3. Sporządzenie informacji o sposobie rozpatrzenia  wniosków w w/w zakresie,
 4. Praca na platformie SOW - System Obsługi Wsparcia,
 5. Sporządzanie sprawozdań z realizowanych  zadań.

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy Kandydata,
 6. Oświadczenie  Kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw    publicznych,
 3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

     W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

 

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Referenta w Zespole do Spraw Osób Niepełnosprawnych”  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,  w  terminie  do  dnia 23 czerwca 2023 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie ( decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ),  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W  przypadku nie spełnienia  wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o  naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone  po ich weryfikacji.

 

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu    o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone lub zniszczone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

 

Informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
13.06.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
13.06.2023
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
30.06.2023
Nazwa pliku
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Referenta w Zespole do spraw osób niepełnosprawnych"
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
13.06.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
13.06.2023
Nazwa pliku
druk klauzuli-informacyjnej w procesie naboru-na-wolne-stanowisko-pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
13.06.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
13.06.2023
Nazwa pliku
-druk-oswiadczenia-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danychosobowych-podanychdobrowolnie-zwlasnej-inicjatywy-1- (2)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
13.06.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
13.06.2023
Nazwa pliku
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien (1)
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
13.06.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
13.06.2023
Nazwa pliku
Informacja o wynikach konkursu
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
30.06.2023
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
30.06.2023