Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko Księgowego | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko Księgowego

status: zamkniete

1.Wymiar etatu: 1 etat
2. Wymagania niezbędne:
a) ukończone studia wyższe ekonomiczne- specjalność rachunkowość,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. Wymagania dodatkowe:
a) staż pracy w administracji publicznej w służbach finansowo – księgowych,
b) umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych,
c) znajomość obowiązujących przepisów:
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- kodeks postępowania administracyjnego.
d) znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
e) umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych: Sz@rk:FK, SJO Bestia, EKSMOoN, LBpp,
f) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,
b) przygotowanie dokumentów do zatwierdzenia do zapłaty przez upoważnione osoby,
c) księgowanie dokumentacji finansowo – księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym projektów unijnych),
d) uzgadnianie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej jednostki,
e) przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych,
f) przygotowywanie dokumentacji do wypłaty wynagrodzeń,
g) rozliczanie należności i zobowiązań jednostki,
h) rozliczanie delegacji pracowników,
i) przygotowywanie danych do sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat,
j) sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe (dotacje, środki z PFRON),
k) przygotowywanie zmian w planie dochodów i wydatków jednostki,
l) rozliczanie otrzymanych i udzielonych dotacji,
m) przygotowywanie danych do projektu planu finansowego jednostki oraz zmian w planie finansowym.
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys ( CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko księgowego w terminie do dnia 10 września 2011r.

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z poź. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.)”

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
30.08.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
30.09.2011
Nazwa pliku
Wynik naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
29.09.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
30.09.2011