Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: księgowy | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: księgowy

status: zamkniete

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

księgowy


 

1. Liczba lub wymiar etatu:  3/4

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,

 2. Doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej minimum 3 lata,

 3. Znajomość zagadnień z zakresu:

  a) ustawy o finansach publicznych,

  b) ustawy o rachunkowości,

  c) ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  d) ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

  e) kodeks postępowania administracyjnego.

 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

 5. Obywatelstwo polskie,

 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 9. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi programów księgowych,

 2. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość, obowiązkowość.

   

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ewidencjonowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych,

 2. Ewidencjonowanie dochodów budżetowych i sum depozytowych,

 3. Bieżąca kontrola dowodów księgowych pod względem rachunkowym,

 4. Uzgadnianie sald rozrachunków,

 5. Przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska,

   

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania pod ogłoszeniem),

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy Kandydata,

 6. Oświadczenie Kandydata:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw    publicznych,

 3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ księgowego” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, w  terminie  do  dnia 3 sierpnia 2020 r.
 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
21.07.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
21.07.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
6.08.2020
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
6.08.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
6.08.2020
Nazwa pliku
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
21.07.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
21.07.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
21.07.2020
Nazwa pliku
Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie z własnej inicjatywy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
21.07.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
21.07.2020
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
21.07.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
21.07.2020