Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: księgowy | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko: księgowy

status: zamkniete

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

księgowego


 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,

 2. Doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej minimum 2 lata,

 3. Znajomość zagadnień z zakresu:

  a) ustawy o finansach publicznych,

  b) ustawy o rachunkowości,

  c) ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  d) ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

  e) kodeks postępowania administracyjnego.

 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

 5. Obywatelstwo polskie,

 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 9. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi programów księgowych,

 2. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość, obowiązkowość.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ewidencjonowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych,

 2. Bieżąca analiza realizacji budżetów jednostek obsługiwanych,

 3. Bieżąca kontrola dowodów księgowych pod względem rachunkowym,

 4. Uzgadnianie sald rozrachunków,

 5. Przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska,

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę, co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania pod ogłoszeniem),

 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje,

 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

 6. Oświadczenie Kandydata:

  - o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  - że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych ( druk do pobrania pod ogłoszeniem).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ księgowego” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, w  terminie  do  dnia 19 sierpnia 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
2.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
2.08.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
30.08.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
30.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
30.08.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
2.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
2.08.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
2.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
2.08.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu
Data wytworzenia
2.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
2.08.2019