Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

status: zamkniete

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
ul. Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ
ogłasza nabór na stanowisko
Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej


1. Wymagania formalne niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

3) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

5) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6) nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.

2. Wymagania merytoryczne:

1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r., poz.135 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,

2) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U., z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

3) znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

4) znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

3. Wymagania dodatkowe:

1) pracowały lub pracują na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

2) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

3) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,

4) umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

5) umiejętność interpretacji przepisów,

6) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office,

7) prawo jazdy kat. B,

8) posiada co najmniej dwuletni staż pracy.

4. Zakres zadań na stanowisku:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka i rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,

6) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

7) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;

8) współpraca z różnymi instytucjami, w tym szczególnie ze szkołą, ośrodkiem adopcyjnym, kuratorami, asystentami i pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy społecznej;

9) wizyty w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych lub osób prowadzących rodzinne domy dziecka;

10) przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV z numerem telefonu kontaktowego;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

3) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);

4) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

6. Miejsce świadczenia pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu oraz teren powiatu nowotarskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

7. Forma zatrudnienia:

Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

8. Planowany okres pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: od 1 stycznia 2015 roku.

9. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ul. Szaflarska 39, w pok. nr 9 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 14.00.

10. Informacje dodatkowe:

Osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania;

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Studzińska – tel. 18/2664207, tel. 18/2640807 w godzinach urzędowania PCPR.Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik
Data wytworzenia
14.11.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
14.11.2014
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
23.01.2015