Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Zespole do spraw polityki społecznej | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Zespole do spraw polityki społecznej

status: zamkniete

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora

w Zespole do spraw polityki społecznej


 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,

 2. Co najmniej 5 letni staż pracy,

 3. Znajomość przepisów z zakresu:

  1. ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  2. rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie,

  3. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

  4. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,

  5. kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,

 2. Obywatelstwo polskie,

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 6. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany staż pracy nie mniej niż 2 lata na stanowisku związanym z sporządzaniem decyzji administracyjnych , w tym z zakresu pomocy społecznej,

 2. Preferowana umiejętność obsługi systemu informatycznego POMOST, CAS,

 3. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa systemu informatycznego „ POMOST”,

 2. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu pomocy społecznej w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

 3. Prowadzenie dokumentacji osób umieszczanych w domach pomocy społecznej,

 4. Prowadzenie dokumentacji osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez powiatowy środowiskowy dom samopomocy,

 5. Kontrola merytoryczna w zakresie realizacji świadczonych usług przez domy pomocy społecznej i powiatowy środowiskowy dom samopomocy,

 6. Pomoc i wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,

 7. Sporządzanie comiesięcznych zapotrzebowań oraz dyspozycji na świadczenia dla osób usamodzielnianych.

 6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażony w windę co umożliwia przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy oraz oprogramowanie, dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. Oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „inspektora w Zespole do spraw polityki społecznej”, w  terminie  do  dnia 22 czerwca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  w  Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, z siedzibą przy ul. Szaflarskiej 39, 34-400 Nowy Targ, tel.18/2664207, adres e-mail: pcpr@nowotarski.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na ww stanowisko. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
12.06.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
12.06.2018
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
28.06.2018
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
12.06.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
12.06.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
28.06.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
28.06.2018