Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. administracji i logistyki | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. administracji i logistyki

status: zamkniete

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM OŚWIATY
W NOWYM TARGU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. ADMINISTRACJI I LOGISTYKI

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Oświaty,Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie średnie lub wyższe.

b. Doświadczenie w pracy w urzędzie lub jednostce samorządowej na pokrewnych stanowiskach w wydziałach organizacyjnych, związanych z administracją i logistyką, co najmniej roczne.

b. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

c. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

d. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

e. Pozostałe wymagania określa art.6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

4. Wymagania dodatkowe:

a. Samodzielność;

b. Umiejętność pracy w zespole;

c. Znajomość obsługi komputera;

d. Umiejętność planowania i organizacji pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. prowadzenie sekretariatu Dyrektora,

b. wykonywanie czynności kancelaryjnych, prowadzenie dziennika podawczego, wysyłki korespondencji,

c. prowadzenie zakładowej składnicy akt,

d. obsługa logistyczna PCO,

e. prowadzenie gospodarki materiałowej dla potrzeb PCO,

f. prowadzenie księgi inwentarzowej i księgi środków trwałych PCO.

6. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys (CV),

b. List motywacyjny,

c. Kopia dowodu osobistego,

d. Dokument potwierdzający wykształcenie,

e. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

7. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

a. Kopie świadectw pracy i ukończonych kursów.

b. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

8. Inne informacje: Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy, IIIp.) lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Referent ds. administracji i logistyki” w terminie do dnia 13 czerwca 2013r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Oświaty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z poźniejszymi zmianami)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną odesłane.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o wynikach naboru (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania) będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Centrum Oświaty.

Nowy Targ, dnia 29 maja 2013r.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zofia Korczyk
Data wytworzenia
29.05.2013
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
29.05.2013
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
31.07.2013
Nazwa pliku
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zofia Korczyk
Data wytworzenia
18.06.2013
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
18.06.2013
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska
Data wytworzenia
25.06.2013
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
25.06.2013