Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor

status: zamkniete

1. Liczba i wymiar etatu: 2 etaty, pełny wymiar czasu pracy.

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14.

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, co najmniej licencjackie.
b. Doświadczenie w pracy w urzędzie lub jednostce samorządowej, co najmniej 2-letnie i posiadanie, co najmniej rocznej praktyki w księgowości.
c. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
d. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
e. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
f. Pozostałe wymagania określa art.6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

4. Wymagania dodatkowe:

a. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel), programów księgowych (Sz@rk firmy TGSoft) oraz sprzętu biurowego.
b. Znajomość gospodarki finansowej.
c. Znajomość zagadnień z zakresu dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.
d. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych.
e. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
f. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność planowania i organizowania pracy, terminowość, obowiązkowość.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Prowadzenie kont analitycznych.
b. Ewidencja księgowa faktur, raportów, rachunków, poleceń księgowań.
c. Księgowanie wyciągów bankowych na kontach analitycznych.
d. Miesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald dla kont syntetycznych i analitycznych.
e. Przygotowywanie sprawozdań.

6. Warunki pracy:

a. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza miejscem wykonywania pracy.
b. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek miejsca wykonywania pracy jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy i oprogramowanie.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys (CV).
b. List motywacyjny.
c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
g. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.
e. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Kopie innych dokumentów:

a. Kopie ukończonych kursów.
b. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
c. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

10. Inne informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (budynek Starostwa Powiatowego, pok.4.35) lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor” w terminie do dnia 23 marca 2015r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2014r. poz.1202 ).

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Oświaty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę na czas nieokreślony.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( jt. Dz.U. z 2014r. poz.1202), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Centrum Oświaty przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Nowy Targ, dnia 10 marca 2015r.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zofia Korczyk
Data wytworzenia
10.03.2015
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
10.03.2015
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
25.03.2015
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska
Data wytworzenia
25.03.2015
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
25.03.2015