Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. administracji i logistyki | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. administracji i logistyki

status: zamkniete

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. ADMINISTRACJI I LOGISTYKI


1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu,

34-400Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35

3. Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie wyższe,

b. doświadczenie w pracy w urzędzie, szkole lub jednostce samorządowej na pokrewnych stanowiskach w wydziałach organizacyjnych, związanych z administracją i logistyką, co najmniej roczne,

c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

d. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

f. pozostałe wymagania określa art.6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

4. Wymagania dodatkowe:

a. samodzielność,

b. umiejętność pracy w zespole,

c. biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

d. umiejętność planowania i organizacji pracy,

e. łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

f. obowiązkowość,

g. dyspozycyjność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. prowadzenie sekretariatu Poradni,

b. wykonywanie czynności kancelaryjnych, prowadzenie dziennika podawczego,

przyjmowanie i wysyłka korespondencji, obsługa poczty elektronicznej,

c. prowadzenie ewidencji, rejestrów

e. prowadzenie zakładowej składnicy akt,

f. obsługa logistyczna PPP,

g. prowadzenie gospodarki materiałowej dla potrzeb PPP,

h. prowadzenie księgi inwentarzowej i księgi środków trwałych PPP,

i. sprawozdawczość.

6. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. kopia dowodu osobistego,

d. dokumenty potwierdzające wykształcenie,

e. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był

prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

g. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na

w/w stanowisku.

7. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

a. kopie świadectw pracy i ukończonych kursów.

b. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

8. Inne informacje:

z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń, co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ,
I piętro, pokój 103 lub pocztą na adres; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „referent ds. administracji i logistyki” w terminie do dnia 15 czerwca 2016r.(decyduje data wpływu dokumentów do Poradni).

Aplikacje, które wpłyną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną odesłane.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o wynikach naboru (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania) będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nowy Targ do dnia 17 czerwca 2016r.

Metka

Podmiot publikujący
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bożena Olcoń-Chlebek - Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Targu
Data wytworzenia
30.05.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
30.05.2016
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
23.06.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach wstępnej rekrutacji
Podmiot publikujący
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Targu
Informację wytworzył
Kinga Rusin - Wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Targu
Data wytworzenia
16.06.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
16.06.2016
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
16.06.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bożena Olcoń-Chlebek - Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Targu
Data wytworzenia
23.06.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
23.06.2016