Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce–Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjno-kadrowych w wymiarze 1 etatu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce–Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjno-kadrowych w wymiarze 1 etatu

status: zamkniete

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjno-kadrowych

w wymiarze 1 etatu

 

Działając na podstawie art. 11 i art. 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 5/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 4.

II.stanowisko: referent ds. administracyjno – kadrowych.

III.Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. znajomość przepisów dotyczących zasad działania jednostek samorządowych innych, w szczególności:
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • kodeks pracy,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Prawo zamówień publicznych.
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 1. obsługa komputera, drukarki, kserokopiarki
 2. pozostałe wymagania dla stanowisk urzędniczych określa art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana obsługa programu kadrowo-płacowego TG Soft FK,
 • staż pracy w administracji samorządowej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

 

V. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych tj.
  • kompletowanie oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, bieżąca aktualizacja zmian wraz z pisemną informacją do księgowości, archiwizacja i zabezpieczanie dokumentacji,
  • prowadzenie rozliczenia i ewidencji czasu pracy pracowników i weryfikacja danych w tym zakresie do naliczenia wynagrodzeń,
  • sporządzanie comiesięcznych list płac, list obecności, sporządzanie ewidencji i sprawozdawczości dot. zatrudnienia,
  • prowadzenie zagadnień związanych ze szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji załogi,
  • przygotowywanie niezbędnych danych oraz informacji dotyczących realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z ubezpieczenia – w tym uprawnień rentowych i emerytalnych, kompletowanie wniosków do ZUS.
 2. Organizacja prac związanych z wdrażaniem oraz przestrzeganiem obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uregulowań wewnętrznych – prowadzenie niezbędnej dokumentacji, ewidencji oraz sprawozdawczości w tym zakresie, w tym m.in.
  • planowanie zamówień,
  • prowadzenie rejestru zamówień,
  • koordynacja prac związanych z realizacją zakupów,
  • organizacja postępowań,
  • wykonywanie sprawozdawczości.
 3. Prowadzenie dziennika podawczego.
 4. Prowadzenie kasy.
 5. Prowadzenie spraw związanych wystawianiem faktur ośrodkom pomocy społecznej.
 6. Prowadzenie spraw związanych z archiwizowaniem dokumentów.
 7. Prowadzenie ewidencji dokumentów biurowych, magazynu i archiwum.
 8. Dokonywanie zakupów materiałów biurowych, zbieranie zapotrzebowań i rozdział zakupionych materiałów.
 9. Prowadzenie ewidencji zużycia paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych pojazdu DPS.
 10. Opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji i zakresów czynności.
 11. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 12. Powadzenie strony internetowej Domu i BIP.
 13. Bezpośredni udział w pracach związanych z inwentaryzacją składników majątkowych DPS.
 14. Prowadzenie innych spraw zleconych przez bezpośredniego przełożonego
 15. Prowadzenie całości spraw związanych z administrowaniem danymi osobowymi oraz bezpieczeństwem informacji.
 16. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego a nie ujętych w niniejszym zakresie.
 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca  na IV kondygnacji w pomieszczeniach biurowych, występują bariery architektoniczne w postaci schodów.

VII.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

poniżej 6%

VIII.Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dowodu osobistego,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 1. kopie świadectw pracy i ukończonych kursów,
 2. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

VIII.określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4 lub pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4, 34-700 Rabka – Zdrój, z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko referenta”, w terminie do dnia 16 marca 2018 r. godzina 11:00

 Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, do czasu powrotu osoby z urlopu wychowawczego.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn zm.).
 3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Rabce- Zdrój zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni alternatywnie: drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie, co najmniej na 3 dni przed terminem. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie, a złożone przez nie dokumenty zostaną im zwrócone.
 6. W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 8. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 4.

 

Rabka – Zdrój, 2 marca 2018 r.    

Metka

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Tomasz Obrusik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Data wytworzenia
2.03.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
2.03.2018
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
12.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Tomasz Obrusik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Data wytworzenia
12.04.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
12.04.2018