Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego /1 etat/ | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego /1 etat/

status: zamkniete

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju
ogłasza konkurs na stanowisko
głównego księgowego
/1 etat/

 

Działając na podstawie art. 11 i art. 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 5/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 4
 2. Stanowisko: główny księgowy
 3. Określenie wymagań:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 351. ze zm.), następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo Polskie bądź państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu/EFTA/,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni praw publicznych,
 3. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu głównego księgowego,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,
 5. Znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej, w szczególności:
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  1. ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 6. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
  • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
  • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie pracy w administracji samorządowej na stanowisku  zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku ,
 2. Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych TG Soft Sh@rk, System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego SJO Bestia, Aplikacja LBPP.
 3. Znajomość innych przepisów prawa związanych dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także innych ustaw związanych z realizacją zadań na stanowisku, którego nabór dotyczy.
 4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji.

IV.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej, rachunkowości i księgowości DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. Ewidencja i analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych dochodów będących w dyspozycji DPS,
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Organizacja zasad ewidencji, rozliczeń, przekazywania środków, informacji oraz sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
 6. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez dyrektora DPS dotyczących organizacji rachunkowości DPS,
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 8. Nadzorowanie ewidencji operacji gospodarczych oraz rozliczeń finansowych,
 9. Sprawowanie nadzoru nad pracą komisji inwentaryzacyjnej oraz rozliczania inwentaryzacji.
 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w pomieszczeniach biurowych, występują bariery architektoniczne w postaci schodów.

VIII.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

poniżej 6%

IX.Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dowodu osobistego,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, kopie świadectw pracy i ukończonych kursów,
 7. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1260 ),
 9. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 10. oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

 

X.określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4 lub pocztą na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4, 34-700 Rabka – Zdrój, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego”, w terminie do dnia 29 marca 2019 r. Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

           

 1. Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na na czas określony, począwszy od dnia 13 maja 2019 r. z możliwością przedłużenia  na czas nieokreślony. 
 2. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Rabce- Zdrój zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 3. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń DPS, osobiście w siedzibie Domu w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4. DPS nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 4. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna bądź test, w zależności od ilości kandydatów.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni alternatywnie: drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie, co najmniej na 3 dni przed terminem. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie, a złożone przez nie dokumenty zostaną im zwrócone.
 6. W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 8. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 4.

 

Rabka – Zdrój, 18 marca 2019 r.                                                                             

 

Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Rabce-Zdroju
Tomasz Obrusik

Metka

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Tomasz Obrusik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Data wytworzenia
18.03.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
18.03.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
19.07.2019
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Obrusik Dyrektor DPS w Rabce-Zdroju
Data wytworzenia
9.05.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.05.2019