Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki 2851/2 obręb 1, położonej w Szczawnicy. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki 2851/2 obręb 1, położonej w Szczawnicy.

data wystawienia: 22.07.2022
status: zamknięte

                                                                                                 

 

Nowy Targ, 19.07.2022

    Nasz znak: OŚ.6233.5.2022.TF                                                               

                      Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że zebrano dowody i materiały do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki 2851/2 obręb 1, położonej w Szczawnicy.

W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się ze wszystkimi zgromadzonymi w toku postępowania dokumentami i wypowiedzenia się - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie wydana zostanie stosowna decyzja.

 

Otrzymują:

1. FPHU Piotr Zborowski, os. Niwa 24B, 34-400 Nowy Targ.

2. Właściciele i władający samoistnie działki 2851/2, obręb 1, Szczawnica.

3. Urząd Miasta i Gminy Szczawnica – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zwrot do tut. Starostwa z adnotacją o datach wywieszenia.

4. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu – tablica ogłoszeń oraz BIP.

5. OŚ-a/a – w formie dokumentu elektronicznego.

 

Sprawę prowadzi: Teresa Fałta (tel. 18 266 13 55)

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Teresa Fałta - Główny Specjalista
Data wytworzenia
19.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
22.07.2022
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
22.07.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki 2851/2 obręb 1, położonej w Szczawnicy.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Teresa Fałta - Główny Specjalista
Data wytworzenia
19.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
22.07.2022