Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Dział w dniu 21.09.2021 o godz. 9:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Dział w dniu 21.09.2021 o godz. 9:00

data wystawienia: 20.08.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 19-08-2021r

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

W związku ze zleceniem wykonania ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo J. Polaczek przeprowadzi czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Dział z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej:

 

21.09.2021r o godz. 9:00 w miejscowości Dział

Proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie na przedmiotowej działce.

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID – 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, termin czynności w terenie może ulec zmianie.

 

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu.

Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 44 892 43 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

 

Podstawy prawne:

- art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

(Dz. U. 2021 poz. 1390),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429),

- zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu ( GK.6640.3833.2021)

mgr inż. Justyna Polaczek

geodeta uprawniony

nr uprawnień: 18798

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis geodety uprawnionego

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz. ewid. niżej wymienionych:

- dz.ewid.nr: 2507 z działkami: 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2690 z działkami: 2703, 2704 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2691 z działkami: 2702, 2703, 2704 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2701 z działkami: 2702 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2702 z działkami: 2507,2703,2691, 2701 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2703 z działkami: 2507, 2704, 2690,2691,2702 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2704 z działkami: 2507, 2705, 2721/2, 2691, 2690, 2703 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2705 z działkami: 2507, 2704, 2721/2, 2706 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2706 z działkami: 2507, 2707, 2721/2, 2705 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2707 z działkami: 2706 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

-  dz.ewid.nr: 2721/2 z działkami: 2703, 2704, 2705, 2706 w dniu 21.09.2021 (wtorek) o godzinie 9:00

- a/a

 

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID – 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz o zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, termin czynności ustalenia przebiegu granic może ulec zmianie. Nowy termin czynności ustalenia przebiegu granic działek będzie podany przez firmę GeoArt.

 

KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELI 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami jest firma Geoart Geodezja i budownictwo, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec; e-mail: biuro@geoart.pl.; tel. 18 26-576-24.

2) dane osobowe pozyskane zostały od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

3) dane osobowe przetwarzane będą. w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lir. c RODO w celu realizacji § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, pesz. 454} a w szczególności w celu zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

4) w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 0217 poz. 2101).

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO

10) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. e lub f RODO- taka sytuacja nie ma tu miejsca.

11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art.22 ust.1.

 

Kontakt telefoniczny: Biuro GEOART tel. 18 44 892 43

E-mail: biuro@geoart.pl

 

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
19.08.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
20.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Dział w dniu 21.09.2021 o godz. 9:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
19.08.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
20.08.2021