Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chochołów w dniu 19.08.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chochołów w dniu 19.08.2022 r.

data wystawienia: 27.07.2022
status: zamknięte

USŁUGI GEODEZYJNE

mgr inż. Przemysław Mnych

Karpielówka 16/17; 34-511 Kościelisko

kom. 600 24 90 90

email: przemekmnych@interia.pl

 

USŁUGI GEODEZYJNE

mgr inż. Przemysław Mnych

Karpielówka 16/17; 34-511 Kościelisko

kom. 600 24 90 90

email: przemekmnych@interia.pl

GK.6640.1841.2022

Zakopane, 27.07.2022r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 

 

Zawiadamia się, iż w dniu 19-08-2022r. o godz. 1300 (piątek), rozpoczną się na gruncie czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w Chochołowie, a oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) numerem: 2613/4 obręb (identyfikator): Chochołów (121103_2.0001) z działkami ewidencyjnymi:

 • 2613/3 obręb (identyfikator): Chochołów (121103_2.0001);
 • 2610/2 obręb (identyfikator): Chochołów (121103_2.0001);
 • 2610/1 obręb (identyfikator): Chochołów (121103_2.0001);

 

stosownie do:

- §30, §31, §32, §33 i §45 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 ze zm.).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

 

mgr inż. Przemysław Mnych

geodeta uprawniony

nr upr. 21588

 

                                                

- P O U C Z E N I E -

Zawiadomieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści lub osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania proszeni są
o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy ustaleniu przebiegu granic ich działek ewidencyjnych oraz dokumentami tożsamości.

Zgodnie z §32 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz.U.2021.1390 ze zm.) poucza się o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby biorącej udział w tych czynnościach oraz o tym, że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2020.1740 ze zm.). Pełnomocnictwo należy przedstawić podczas czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej majątkowej wspólności ustawowej – uczestnikami są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Zgodnie z art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Zgodnie z art. 33 § 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Zgodnie z art. 33 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z art. 40 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Zgodnie z art. 41 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

- I N F O R M A C J A   O   Z B I E R A N Y C H   D A N Y C H   O S O B O W Y C H -

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi geodezyjne i kartograficzne mgr inż. Przemysław Mnych, ul. Karpielówka 16/17, 34-511 Kościelisko; email: przemekmnych@interia.pl; tel.  600 24 90 90.
 • Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji czynności wymaganych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990), a w szczególności w celu zawiadomienia Pana/Panią o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (art. 31 w zw. z 32 i 35 ww. ustawy).
 • w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać takie kategorie danych osobowych jak Pani/Pana dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane zawarte w tytułach prawnych do nieruchomości oraz księgach wieczystych, inne dane zawarte w dostarczonych przez Panią/Pana dokumentach.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zakres wymaganych danych wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990).

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Przemysław Mnych - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.07.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chochołów w dniu 19.08.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Przemysław Mnych - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.07.2022