Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie obręb Lipnica Wielka | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie obręb Lipnica Wielka

data wystawienia: 19.09.2021
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w użyczenie

w  trybie  art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami  ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 – z późn. zm. ),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 1171, obręb Lipnica Wielka, obj. NS1T/00145623/5

 

2. Łączna powierzchnia nieruchomości:   0,4752 ha

 

3. Opis nieruchomości: niezabudowana nieruchomość położona w Lipnicy Wielkiej stanowiąca drogę.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania:

 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka, zatwierdzonym uchwałą Rady Gmina Lipnica Wielka – wieś Lipnica Wielka XXVII/130/2005 z dnia 21.03.2005r. działka ewid. nr 1171 położona w Lipnicy Wielkiej znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 3.KD.18 – tereny dróg publicznych oraz 2.RM.100 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych

   

5. Forma przekazania: oddanie nieruchomości nastąpi w drodze umowy użyczenia

 

6. Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres do dnia 24 lutego 2030r.

 

7. Umowa użyczenia zostanie zawarta w celu modernizacji istniejącej drogi oraz realizacji ścieżki rowerowej.

 

8. Niniejszy wykaz zostanie umieszczony na okres 21 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewody Małopolskiego, na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ( ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ ),            a informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

 

Termin wywieszenia: od dnia 20 września 2021 r. – do dnia 11 października 2021 r.

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
17.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
17.09.2021
Nazwa pliku
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie obręb Lipnica Wielka
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
17.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
17.09.2021