Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

data wystawienia: 15.04.2014
status: zamknięte

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( t j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 - z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy1. Oznaczenie nieruchomości: działki ewid. nr nr: 9981/3, 9981/4, 9974/7, 9974/8 obj.NS1T/00142495/7


2. Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0940 ha


3. Opis nieruchomości: niezabudowane nieruchomości położone w Nowym Targu


4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:


przedmiotowe działki ewidencyjne znajdują się w obrębie miasta Nowy Targ, w terenie, w którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowy Targ zatwierdzonym Uchwałą Nr 14/III/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30.12.2002r. działki położone są w terenie oznaczonym symbolem UP – tereny usług publicznych.


5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy dzierżawy


6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy:

4440,00 zł ( słownie : cztery tysiące czterysta złotych ) plus 23 % podatku VAT - rocznie


7. Zasady aktualizacji opłaty:

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS corocznie począwszy od 2015r.


8. Termin zapłaty:

corocznie w terminach ustalonych przez strony w umowie.


9. Termin wywieszenia:

21 dni, tj. 15 kwietnia 2014 r. – 06 maja 2014 r.
Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Kołodziej
Data wytworzenia
14.04.2014
Informację opublikował
Dorota Roik
Data publikacji
15.04.2014
Informację zmienił
Dorota Roik
Data ostatniej zmiany
15.04.2014