Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego położoną w Nowym Targu | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego położoną w Nowym Targu

data wystawienia: 16.03.2017
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO


działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 155/XXII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości, Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego poł. w Nowym Targu ozn. jako działka ewid. nr 6717/29 o pow. 0,0040 ha obj. księgą wieczystą nr NS1T/00159857/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na styku strefy śródmiejskiej ze strefą pośrednią miasta, w sąsiedztwie ulic Gorczańskiej i Kokoszków Boczna. Działka nie posiada formalnoprawnego i faktycznego dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka położona jest w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 25 Kowaniec – Kokoszków” symbolem UPo.3 – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza i termin przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.500,00 zł netto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych netto). Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – sala obrad Zarządu Powiatu Nowotarskiego, II piętro, pok. 3.07.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargach:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 70 1540 1115 2043 6050 7295 0009 Bank Ochrony Środowiska, Oddział Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Krzywa 9.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu: komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników, natomiast uczestnik jest zobowiązany do okazania komisji dowodu tożsamości.

W przypadku:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,

- małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,

- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- cudzoziemców zamierzających przystąpić do przetargu, uczestnik powinien dostarczyć do dnia 18 kwietnia 2017 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg uważa się za rozstrzygnięty wynikiem pozytywnym, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu oraz po wpłaceniu wylicytowanej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży nieruchomości (najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności), na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pod nr tel. (18) 26-10-781 lub na www.nowotarski.pl

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
16.03.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
16.03.2017
Nazwa pliku
Regulamin I przetargu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
16.03.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
16.03.2017