Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Podczerwone | Ogłoszenia

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Podczerwone

data wystawienia: 20.11.2017
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO

 

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 205/XXVIII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości, Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 40,60 m2 na parterze budynku mieszkalno – administracyjnego, do którego przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze (piwnice) o pow. użytkowej 9,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 7/100 w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie ozn. jako działka ewid. nr 7994/2 o pow. 0,2507 ha poł. w Podczerwonem.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalno – administracyjnym w peryferyjnej strefie miejscowości Podczerwone. W sąsiedztwie przeważają tereny niezabudowane, a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo – zagrodowa niskiej intensywności. Budynek położony jest na działce ewid.      nr 7994/2, kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, teren płaski. Grunt uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągowo – kanalizacyjna, energetyczna. Teren jest ogrodzony, zagospodarowany. Dojazd do nieruchomości z drogi wojewódzkiej poprzez drogę gminną oraz służebność przejazdu ujawnioną w księdze wieczystej. W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych oraz jeden administracyjny – wszystkie posiadają pomieszczenia przynależne. Stan techniczny lokalu – do generalnego remontu, w lokalu nie działają żadne instalacje. Lokal nr 2 objęty jest księgą wieczystą NS1T/00146360/0, działka ewid. nr 7994/2 objęta jest ksiegą wieczystą NS1T/00137205/0. Działy III i IV wymienionych ksiąg wieczystych nie zawierają wpisów.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/59/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania         przestrzennego gminy Czarny Dunajec działka ewid. nr 7994/2 obręb Podczerwone położona jest na terenach          oznaczonych symbolem TS – tereny specjalne.

Cena wywoławcza: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).   

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 – sala obrad Zarządu Powiatu Nowotarskiego, II piętro, pok. 3.07.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 70 1540 1115 2043 6050 7295 0009 Bank Ochrony Środowiska, Oddział Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Waksmundzka 30 z dopiskiem „Przetarg – Podczerwone”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu  środków na rachunek  Starostwa Powiatowego   w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Właściciel   nieruchomości   może   odwołać   przetarg   z   ważnej   przyczyny,   informując o powyższym      w formie prawem przewidzianej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,

- małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo       w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, a w przypadku rozdzielności majątkowej oświadczenie pisemne o jej istnieniu,

- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu tożsamości,

- cudzoziemców zamierzających przystąpić do przetargu, uczestnik powinien dostarczyć do dnia 19 stycznia 2018 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia        24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061       z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu oraz po wpłaceniu wylicytowanej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży nieruchomości (najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności), na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat wynikających z zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pokój nr 1.29, pod nr tel. (018)26-10-781 lub na www.nowotarski.pl.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
20.11.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
20.11.2017
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
20.11.2017
Nazwa pliku
Regulamin I przetargu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
20.11.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
20.11.2017