Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Lasek | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Lasek

data wystawienia: 7.09.2021
status: zamknięte

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Żmudę zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.14.2021.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w zw. z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Lasek, jednostka ewidencyjna Nowy Targ oznaczonej jako działka ewid. nr 5426 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (przewód gazowy Dn63 PE100 SDR11 prowadzony w rurze ochronnej Dn110 SDR17) posadowionej na głębokości od 1,0 do 2,5 m ppt (celem uniknięcia kolizji z istniejącym przepustem). Strefa ochronna i eksploatacyjna gazociągu wynosi 1,0 m szerokości (po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu). Powierzchnia zajęcia w obrębie działki wyniesie 4,7 m2

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków znajduje się ona w posiadaniu samoistnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.   

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych  nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

 

      STAROSTA NOWOTARSKI

                           Krzysztof Faber

 

Nowy Targ, 06.09.2021 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
6.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.09.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Lasek
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
6.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.09.2021