Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Ciche | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Ciche

data wystawienia: 7.09.2021
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.15.2021.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w zw. z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Ciche, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec oznaczonej jako działka ewid. nr 17837/1 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę linii napowietrznej SN15kV oraz słupa SN15kV z rozłącznikiem napowietrznym Ciche T-Mobile. Budowa nowego słupa SN15kV obejmie również demontaż istniejącego stanowiska słupowego (podwójna podpora SN15kV) i posadowienie pojedynczej podpory typu E w centralnym miejscu stanowiska słupowego (wymiana bez zmiany przebiegu magistrali głównej SN15kV). Długość projektowanej linii napowietrznej SN15kV wynosi 3,5 mb, pole powierzchni zajętości docelowej jest równe 5 m2, a pole powierzchni niezbędne na etapie wykonawstwa inwestycji – 50 m2.             

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków znajduje się ona w posiadaniu samoistnym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej – Ciche.  

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

 

      STAROSTA NOWOTARSKI

                           Krzysztof Faber

Nowy Targ, 06.09.2021 r.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
6.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.09.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Ciche
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
6.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.09.2021