Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z cześci nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Pyzówka | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z cześci nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Pyzówka

data wystawienia: 12.07.2022
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Mirosława Kuchnę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.56.2022.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Pyzówka, jednostka ewidencyjna Nowy Targ oznaczonej jako działka ewid. nr 1962/2 o powierzchni 0,0024 ha poprzez udzielenie zezwolenia na:

  • przeprowadzenie jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 (lub innym o równoważnych parametrach) poprowadzonym w ziemi na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m ppt o łącznej długości 0,2 m;
  • przeprowadzenie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV kablami typu NA2XY-J 4x120mm2 poprowadzonym w ziemi na głębokości nie mniejszej niż 0,7 m ppt o łącznej długości 10,4 m;
  • posadowienie urządzenia służącego do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn o wymiarach przy podstawie 4,26m x 2,41m.

Obszar zajętości przedmiotowej nieruchomości wynosić będzie 7,6 m2.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków jako władający w/w nieruchomości figurują małżonkowie Stanisław Fit s. Tadeusza i Anny oraz Małgorzata Fit c. Stanisława i Anieli.  

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych  nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

 

 

      STAROSTA NOWOTARSKI

                     Krzysztof Faber

 

Nowy Targ, 12.07.2022 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
12.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
12.07.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z cześci nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Pyzówka
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
12.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
12.07.2022