Ogłoszenie - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

data wystawienia: 29.11.2016
status: zamknięte

Na podstawie art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

I. Rodzaj zadania

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wg standardów opisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisach wykonawczych.

Placówka w szczególności:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Aktualne przepisy prawa określające standardy prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U.2011.292.1720)

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Barbara Studzińska
Data wytworzenia
29.11.2016
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
29.11.2016
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agnieszka Stanaszek
Data wytworzenia
21.12.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
21.12.2016
Nazwa pliku
Pełna treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Barbara Studzińska
Data wytworzenia
29.11.2016
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
29.11.2016
Nazwa pliku
Pozostałe dokumenty
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Barbara Studzińska
Data wytworzenia
29.11.2016
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
29.11.2016
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
7.12.2016