Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Nowotarskiego. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Nowotarskiego.

data wystawienia: 23.09.2014
status: zamknięte

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Niniejsze postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 180 pkt 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

I. Opis rodzaju zadania.

Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci na terenie Powiatu Nowotarskiego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na funkcjonowanie placówki liczącej 8 miejsc przeznacza się środki w wysokości 1 049 085,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełnił łącznie następujące wymagania formalne:

a) prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

b) dysponuje kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

c) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

d) złoży w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

2. Zarząd Powiatu Nowotarskiego zawrze z wybranym oferentem umowę zlecenie na realizację zadania określonego w pkt I, która określi szczegółowe zasady przekazywania dotacji na realizację zadania.

3. Umowa zostanie zawarta na czas realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

- Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2019 r.

- Zadanie musi być realizowane na terenie Powiatu Nowotarskiego.

-Podmiot zobowiązany jest przy wykonaniu zadania stosować przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy.

- Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), jeżeli prowadzą działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz 25) określając:

1) Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania.

2) Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

4) Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania.

5) Informacje o wysokości środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację tego zadania.

6) Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

7) Inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

4. Do oferty należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

3) Statut organizacji oraz jego zmiany,

4) Oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb realizacji zadania,

5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie położona placówka i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony zamierza realizować zadanie.

6) Informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.

7) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie tj. przedstawienie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności.

5. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego” pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, pok. nr 9. Na kopercie należy podać również adres i nazwę oferenta.

6. Wzór oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.pcpr.nowotarski.pl

7. Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2014 roku (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się jej data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru.

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.

3. Kryteria formalne i merytoryczne stosowane przy wyborze oferty:

a) formalne:

- ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia

- termin złożenia oferty

- kompletność złożenia oferty

b) merytoryczne:

- ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne

- ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

- ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Postępowanie opisane w pkt 3 ma również zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została złożona jedna oferta.

5. Zarząd Powiatu Nowotarskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Nowotarskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (adres siedziby: Starostwo Powiatowe, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ) oraz na stronie internetowej www.nowotarski.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Zostaną podane następujące informacje:

- nazwa oferenta

- nazwa zadania publicznego

- wysokość przyznanych środków publicznych.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012 i 2013 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Powiat Nowotarski udzielił w 2012 r. dotacji dla tego rodzaju zadania:

- Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościelna 9 na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Dursztynie i w Szaflarach, w łącznej wysokości 424.065,73 zł.

Powiat Nowotarski udzielił w 2013 r. dotacji dla tego rodzaju zadania:

- Zgromadzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza z siedzibą w Piasecznie , ul. Kościelna 9 na prowadzenie

dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Dursztynie i w Szaflarach w łącznej wysokości 425.409,77 zł.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu:

(tel. 18/26 642 07 oraz 18/26 408 07).

Formularz oferty, umowy i sprawozdania do pobrania na stronie internetowej: www.pcpr.nowotarski.pl. w zakładce „pomoc społeczna” – dokumenty do pobrania.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Dyrektor PCPR w Nowym Targu Aneta Wójcik
Data wytworzenia
23.09.2014
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
23.09.2014
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
23.09.2014