Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Pyzówka | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Pyzówka

data wystawienia: 14.06.2022
status: zamknięte

 

 

                                                Nowy Targ 13.06.2022r.

Nasz znak: GN.6821.2.8.2022.GK

 

                       

 

     

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym

 

         

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

               Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6     i ust.7,  art. 115 ust.3, w związku z  art. 124a i 124ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie wnioskodawcy zezwolenia na wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji  pn.: ,, Modernizacja linii napowietrznej SN 15KV GPZ Lasek p.18 i linia Raba W., Etap I , odcinek A-B-B, od słupa nr KRT493927 od słupa nr KRT493905 z odł. ŁKRT 620”, tryb ZAPROJEKTUJ”, położnej w m. Pyzówka, gm. Nowy Targ, w powiecie nowotarskim,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 2776/3. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (nieuregulowane sprawy spadkowe po zmarłej Rozalii Homa c. Józefa i Anny)- znak sprawy: GN.6821.2.8.2022.GK.

                           Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć,   w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielnie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów  i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postępowania  w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3  i 4 oraz art. 115 ust. 3.

            Starosta Nowotarski obwieszczeniem z dnia 17.03.2022 ogłosił zgodnie  z art. 114 ust. 3 ustawy informację o zamiarze wszczęcia postepowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe.   W wyznaczonym terminie nie skontaktowała się z tut. Urzędem żadna z ww. osób.

            Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

 Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 7 dni licząc od  dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia wypowiedzieć się,  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ww. doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                           

 

Otrzymują:

  1. Pan `Mirosław Kuchna –  Proenet s.c. ul. Rzemieślnicza 1/301, 30-363 Kraków (jako pełnomocnik Tauron Dystrybucja S.A.) 
  2. Strona na BIP  Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
  3. a/a

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
13.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
14.06.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Pyzówka
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
13.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
14.06.2022