Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

data wystawienia: 18.09.2018
status: zamknięte

Zarządzenie Nr 96/2018

Starosty Powiatu Nowotarskiego

z dnia 18.09.2018r.

w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Dz.U. z 2018 r. poz.450)

Na podstawie Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450) na rok 2019.

 

§ 2

Cel konsultacji:

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uzyskania uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego na rok 2019.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Nowotarskiego.

 

§ 3

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 18.09.2018 r.
  2. Termin zakończenia konsultacji: 02.10.2018 r.

§ 4

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji:

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prowadzące działalność na terenie Powiatu Nowotarskiego, zwane dalej organizacjami.

 

§ 5

Forma i miejsce konsultacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać:

1) elektronicznie na adres: biuropr@nowotarski.pl,

2) faxem na numer (18) 2661344,

3) pisemnie na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, w godzinach pracy urzędu, przy czym za datę zgłoszenia uznaje się dzień wpływu formularza konsultacji na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,

2. Uwagi i opinie można zgłaszać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. W przypadku składania formularza w kopercie lub elektronicznie na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: "KONSULTACJE: uchwała o programie współpracy 2019".

4. Nie będą uwzględniane: opinie i uwagi:

1) przekazane w innej formie niż na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,

2) złożone poza okresem trwania konsultacji tj. przed 18.09.2018 r.  i po 02.10.2018 r.,

3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania

podmiotu uprawnionego do wzięcia udziału w konsultacjach.

5. Projekt uchwały podlegający konsultacjom oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu www.nowotarski.pl - w zakładce ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi” oraz będzie dostępny w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

§ 6

1. Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Biuro Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Biurze Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ,  tel. 018 2661341.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
18.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
18.09.2018
Nazwa pliku
Zarządzenie ws. konsultacji Programu współpracy na rok 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
18.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
18.09.2018
Nazwa pliku
Projekt uchwały do kosultacji programu współpracy na rok 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
18.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
18.09.2018
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
22.10.2019
Nazwa pliku
Formularz konsultacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
18.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
18.09.2018