Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

data wystawienia: 23.02.2016
status: zamknięte

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Zadanie polega na zapewnieniu osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza dotkniętych przemocą w rodzinie dostępu do natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego, a także pomoc w dostępie do świadczeń medycznych oraz w sytuacjach uzasadnionych – schronienia w hostelu do 3 miesięcy.

§ 2.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

2. Podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.).

§ 3.

1. Na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 Powiat Nowotarski w roku 2016 przeznaczy dotację celową ze środków własnych Powiatu.

2. Przyznane środki finansowe będą przekazywane, na rachunek wskazany przez podmiot realizujący zadanie, jedynie za mieszkańców Powiatu Nowotarskiego przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Targu.

3. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowym zadaniem, niezbędnych do jego realizacji.

4. Dotacja celowa w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniesie 30.000,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 4.

Oferenci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1. Oferty na obowiązującym druku będącym załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), ze szczególnym uwzględnieniem:

a) szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) terminu i miejsca realizacji zadania publicznego,

c) kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informacji o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e) informacji o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,

f) informacji o posiadanych zasobach kadrowych, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków oferenta, zapewniających wykonanie zadania publicznego (wzór tabeli na temat informacji kadrowych oferenta, ukierunkowanych na realizację zadania, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków oferenta, stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),

g) informacji o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

h) deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,

i) poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których realizowane będzie zadanie publiczne,

j) informacje o realizowanych przez oferenta w latach poprzednich zleconych zadań publicznych.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny Oferenta do lokalu lub budynku mieszkalnego, z którego wynika uprawnienie do użytkownika nieruchomości na cele zgodne z proponowanym do realizacji zadaniem.

3. Informacji o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

4. Sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

5. Aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego oferenta i prowadzonej przez niego działalności. Z przedstawionego dokumentu musi wynikać prawo reprezentacji podmiotu.

6. Informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

7. Oświadczenia odnośnie działalności na polu pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8. Informacji o nie zaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Deklaracji o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysków przy realizacji zadania.

10. Pisemnego zobowiązania, że podmiot realizujący zadanie nie powierzy jego wykonania osobom trzecim.

11. Deklaracji zgody na przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowego wykonania zleconego zadania oraz właściwego wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadania przez upoważnionych pracowników Zleceniodawcy.

12. W przypadku wcześniejszej współpracy z administracją publiczną w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Oferent może do oferty dołączyć referencje.

13. Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z § 4 punkt 5 niniejszych warunków.

§ 5

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Rodzaj zadania i termin jego realizacji:

Przedmiotem zlecanego zadania jest prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla potrzeb Powiatu Nowotarskiego w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Warunki realizacji zadania:

1. miejscem realizacji zadania mogą być wyłącznie lokale lub budynki spełniające wymagania techniczne, przeciwpożarowe oraz sanitarne zgodnie z odrębnymi przepisami,

2. Oferent zobowiązany jest zapewnić warunki realizacji zadania na poziomie obowiązującego standardu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

3. Oferent zobowiązany jest przystąpić do realizacji zadania z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

4. Oferent zobowiązany jest do współpracy przy realizacji zadania w szczególności z:

a) Zarządem Powiatu Nowotarskiego,

b) Radą Powiatu Nowotarskiego,

c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,

d) ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Nowotarskiego,

e) innymi instytucjami oraz podmiotami, do zadań których należy podejmowanie działań na rzecz osób pozostających w kryzysie oraz przeciwdziałania przemocy

w rodzinie.

5. Podmiot zobowiązuje się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

6. Wysokość dotacji oraz warunki przyznawania dotacji: dotacja celowa z budżetu Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania zostanie przyznana oferentowi na warunkach

i w terminach określonych w umowie.

§ 6

Termin i miejsce składania ofert:

1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39, na Dzienniku Podawczym w terminie do dnia 15 marca 2016 roku do godz. 10.00.

3. Oferty powinny być oznakowane następująco:

„Oferta na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ”

4. Bez rozpatrzenia pozostaną oferty:

- złożone po terminie

- nieczytelne

- niespełniające jakiegokolwiek warunku określonego w szczegółowych warunkach konkursu, w szczególności w art.14 ustawy – Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r.,Nr 6, poz.25)

- sporządzone wadliwie lub niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji oraz oferty nie spełniające zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadania podlegają odrzuceniu z zastrzeżeniem punktu 5.

5. W przypadku, gdy wszystkie oferty złożone w konkursie wykazują braki, które powodują ich odrzucenie, Komisja Konkursowa może wezwać oferentów do uzupełnienia ofert lub dokumentacji, wyznaczając termin uzupełnienia ofert. Przewodniczący Komisji wyznacza jednocześnie następny termin posiedzenia Komisji.

§ 7

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

Zarząd Powiatu powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób jaki został ogłoszony otwarty konkurs ofert.

3. Z podmiotem wyłonionym w konkursie zawarta zostanie umowa o powierzeniu realizacji zadania.

4. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) organizacyjne – ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu:

a) aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych ukierunkowanych na realizację zadania

( 0-2 pkt )

b) aktualnie posiadanych zasobów kadrowych ukierunkowanych na realizację zadania, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków oferenta ( 0 - 2 pkt ),

2) doświadczenie w prowadzeniu jednostki ( 0 - 3 pkt ),

3) analiza i ocena wykonania zadań zleconych oferentowi przez Powiat Nowotarski lub inny w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ( 0 - 3 pkt ).

W przypadku, gdy oferent nie realizował w okresie poprzednim zadań zleconych przez Powiat, bądź na innych zasadach nie realizował zadań Powiatu, otrzymuje 1 pkt.

4) finansowe – koszty realizacji zadania, w tym zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania w relacji do łącznych kosztów realizacji zadania, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ze środków przekazanych tytułem dotacji ( 0 - 4 pkt ),

5) ocena spójności i rzetelności oferty ( 0 - 2 pkt ).

§ 8

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w 2015 i 2016 roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Powiat Nowotarski w okresie:

1. od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. udzielił dotacji dla tego rodzaju zadania Spółdzielni Socjalnej „U Starosty” z siedzibą w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 w wysokości 20.000,00 zł,

2. od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. udzielił dotacji dla tego rodzaju zadania Spółdzielni Socjalnej „U Starosty” z siedzibą w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 w wysokości 20.000,00 zł,

3. od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. udzielił dotacji dla tego rodzaju zadania Spółdzielni Socjalnej „U Starosty” z siedzibą w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 w wysokości 15.000,00 zł,

§ 9

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Decyzje o zawarciu umowy podejmuje Zarząd Powiatu Nowotarskiego po zapoznaniu się z przedłożoną przez Komisję Konkursową opinią dotyczącą złożonych ofert.

3. Zarząd Powiatu Nowotarskiego zastrzega możliwość unieważnienia konkursu na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podaje informację o unieważnieniu konkursu do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został ogłoszony otwarty konkurs ofert.

4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
23.02.2016
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
23.02.2016
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
24.02.2016
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
23.02.2016
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
23.02.2016
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
23.02.2016
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
23.02.2016