Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn:ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1663K DŁUGOPOLE -PIENIĄŻKOWICE-PIEKIELNIK od km 0+393,55 do km 0+910,20 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn:ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1663K DŁUGOPOLE -PIENIĄŻKOWICE-PIEKIELNIK od km 0+393,55 do km 0+910,20

data wystawienia: 4.01.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 1474),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Farona – FK PROJEKT Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870,  złożony w dniu 11.10.2018r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.20.2018.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1663K DŁUGOPOLE -PIENIĄŻKOWICE-PIEKIELNIK  od km 0+393,55 do km 0+910,20  WRAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU PIEKIELNIK w  km 0+640,00 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1663K DŁUGOPOLE-PIENIĄŻKOWICE-PIEKIELNIK w KM 0+724,55 W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOPOLE

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Długopole – Gmina Nowy Targ, powiat nowotarski; województwo małopolskie, jednostka ewidencyjna NOWY TARG [121109_2], obręb ewidencyjny DŁUGOPOLE [0002]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

5518/198 (5518/133), 5518/196 (5518/131), 5518/194 (5518/49), 5517/342 (5517/192), 5518/192 (5518/48), 5517/340 (5517/190), 5518/190 (5518/47), 5517/338 (5517/188), 5518/200 (5518/46), 5517/336 (5517/186), 5518/188 (5518/45), 5517/334 (5517/184), 5518/174 (5518/111), 5517/320 (5517/170), 5518/186 (5518/44), 5517/332 (5517/182), 5518/184 (5518/43), 5517/330 (5517/180), 5518/182 (5518/42), 5517/328 (5517/178), 5518/180 (5518/41), 5517/326 (5517/176), 5518/178 (5518/40), 5517/324 (5517/174), 5518/176 (5518/112), 5517/322 (5517/172), 5518/172 (5518/110), 5517/318 (5517/168), 5267/1 (5267), 5518/170 (5518/36), 5517/316 (5517/166), 5518/168 (5518/34), 5517/314 (5517/164), 5517/312 (5517/162), 5517/310 (5517/160), 5517/308 (5517/158), 5517/306 (5517/156), 5518/166 (5518/28), 5517/304 (5517/154), 5518/164 (5518/27), 5517/302 (5517/152), 5518/162 (5518/26), 5518/160 (5518/25), 5518/158 (5518/24), 5517/300 (5517/92), 5518/155 (5518/22), 5236/3 (5236/2), 5242/3 (5242/2), 5249/1 (5249), 5260/1 (5260), 5261/1 (5261), 5261/2 (5261), 5274/3 (5274/1), 5277/3 (5277/1), 5280/1 (5280), 5293/5 (5293/2), 5296/5 (5296/2), 5301/5 (5301/2), 5394/78 (5394/36), 5394/74 (5394/32), 5394/80 (5394/37), 9079/129 (9079/4), 9033/1 (9033/3), 9422/2 (9422), 5274/5 (5274/2), 5274/7 (5274/2), 5277/5 (5277/2), 5277/7 (5277/2), 5285/2 (5285), 5288/2 (5288), 5293/4 (5293/1), 5296/4 (5296/1), 5301/4 (5301/1), 5309/2 (5309);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę w całości:

9424, 9423, 5266, 9076, 5243/1, 5518/23, 5518/125, 5518/121, 5518/129;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów:

5394/75 (5394/32), 5309/1 (5309), 5274/6 (5274/2), 5277/6 (5277/2), 5285/1 (5285), 5517/301 (5517/92), 5518/21, 5518/20, 5518/19, 5518/18, 5518/17, 5242/4 (5242/2), 5236/4 (5236/2), 9033/2 (9033/3), 5274/4 (5274/1), 5277/4 (5277/1), 5293/6 (5293/2), 5296/6 (5296/2), 5301/6 (5301/2), 5394/38, 5394/81 (5394/37), 5394/67;

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji (teren wód płynących):

9407, 9408.

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Beata Słowik - Kowalkowski
Data wytworzenia
22.11.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
4.01.2019
Nazwa pliku
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn:ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1663K DŁUGOPOLE -PIENIĄŻKOWICE-PIEKIELNIK od km 0+393,55 do km 0+910,20
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Beata Słowik - Kowalkowski
Data wytworzenia
22.11.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
4.01.2019