Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Budowa fragmentu dróg gminnych KDL.1 (km 0+011,00 – km 0+053,75) i KDD.1 (km 0+000,00 – km 0+017,40) | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Budowa fragmentu dróg gminnych KDL.1 (km 0+011,00 – km 0+053,75) i KDD.1 (km 0+000,00 – km 0+017,40)

data wystawienia: 10.01.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm. – dalej Kpa) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa)

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy, złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 26.11.2018r. i przekazany do tut. organu wraz z pismem znak: WI-XI.7820.1.75.2018.ASk z dnia 29.11.2018r. – data wpływu: 03.12.2018r.,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.23.2018.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa fragmentu dróg gminnych KDL.1 (km 0+011,00 – km 0+053,75) i KDD.1 (km 0+000,00 – km 0+017,40) wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 49 – ul. Jana Pawła II w Nowym Targu w km 3+555,80.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych
w miejscowości Nowy Targ – Gmina Miasto Nowy Targ powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121101_1]; obręb ewidencyjny: Nowy Targ [0001]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

17743/10 (17743/8), 17745/6 (17745/4), 17741/7 (17741/2)

 

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości
i przeznaczonych pod drogę
, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
    w całości:

17742/5, 17742/6, 17742/3, 17743/7, 17744/3, 17744/7, 17744/8, 17744/5, 17768/1;

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (DK nr 49):

17130, 17738/1, 17739/1, 17740/1, 17741/1, 17742/1, 17743/1, 17744/1, 17745/1, 17745/3, 17770/1, 17771/1, 17771/3, 17772/1, 17772/3, 17773/1, 17774/1, 17774/3, 17775/1, 17775/3, 17776/1, 17777/1, 17778/1.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie
7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój
nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769
).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Beata Słowik - Kowalkowski
Data wytworzenia
8.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.01.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
10.01.2019
Nazwa pliku
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Budowa fragmentu dróg gminnych KDL.1 (km 0+011,00 – km 0+053,75) i KDD.1 (km 0+000,00 – km 0+017,40)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Beata Słowik - Kowalkowski
Data wytworzenia
8.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.01.2019