Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej klasy "L" Niwa-Grel w miejscowości Nowy Targ | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej klasy "L" Niwa-Grel w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 15.04.2020
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 07.04.2020r. została wydana decyzja nr Z-4/20, znak: BA.6740.4.4.2018.BB dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Piotra Kowalczyka, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY „L” NIWA – GREL W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG, W KM 0+000.00 – 1+296.63.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Nowy Targ – Gmina Miasto Nowy Targ powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121101_1]; obręb ewidencyjny: Nowy Targ [0001]:

 • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi: 2215/11 (2215/8), 2214/4 (2214/2), 2215/13 (2215/9), 2225/1 (2225), 2224/2 (2224), 2228/4 (2228/1), 2244/30 (2244/22), 2244/32 (2244/15), 2230/8 (2230/4), 2230/6 (2230/3), 2242/1 (2242), 2256/8 (2256/3), 2257/7 (2257/3), 2258/4 (2258/1), 2259/4 (2259/1), 2260/4 (2260/1), 2261/4 (2261/1), 2262/6 (2262/4), 2264/6 (2264/4), 2265/4 (2265/1), 2266/4  (2266/1), 2267/2 (2267), 2268/2 (2268), 2306/11 (2306/7), 2306/13 (2306/8), 2307/4 (2307/3), 2308/3 (2308/2), 2309/1 (2309), 2305/1 (2305), 2304/2 (2304), 2310/1 (2310), 2311/10 (2311/2), 2311/6 (2311/1), 2312/5 (2312/1), 2311/12 (2311/4), 2311/14 (2311/5), 2233/2 (2233), 1841/2 (1841), 1840/2 (1840), 1552/13 (1552/5), 2314/2 (2314), 2315/2 (2315), 2316/5 (2316/1), 2317/5 (2317/1), 2318/10 (2318/8), 1552/15 (1552/4), 1552/17 (1552/1), 2320/2 (2320), 2323/7 (2323/1), 2323/9 (2323/2), 2323/11 (2323/3), 1551/16 (1551/6), 1551/18 (1551/8), 2323/13 (2323/4), 2323/15 (2323/5), 2322/2 (2322), 2323/16 (2323/5), 1538/11 (1538/5), 1538/13 (1538/6), 1537/11 (1537/4), 2324/9 (2324/7), 2353/19 (2353/12), 2353/21 (2353/13), 2353/23 (2353/14), 2353/25 (2353/9), 2353/27 (2353/10), 2377/7 (2377/3), 1537/13 (1537/5), 2383/4 (2383/1);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

 • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
  w całości:
  2230/5, 2243, 2312/4, 1552/10, 1551/12, 2321, 1538/3, 2353/15, 2353/16, 2353/17, 2353/4, 2377/1, 2376, 2378/4;
 • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących: 2334/1;
 • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna): 2384, 2378/3, 2378/2, 2377/4, 2354/9, 19268 oraz 2383/3 (2383/1), 2377/6 (2377/3), 2353/26 (2353/10), 1537/14 (1537/5);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji, tj. mapą z proponowanym przebiegiem drogi.

Decyzją nr Z-4/20 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Nowy Targ – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy).

Strony postępowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty). Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wgląd do dokumentów jest możliwy  w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo z prowadzącym sprawę: Inspektorem Bartoszem Brzezińskim, e-mail: bartosz.brzezinski@nowotarski.pl nr tel. 182610769.

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji, zgodnie z art. 49 Kpa. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2, które stanowią, że: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

Niniejszej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym – zgodnie z art. 17 ust. 3 Specustawy:

 • zobowiązuje ona do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
 • uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
 • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
 • uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik Kowalkowski z up. Starosty - Naczelnik Wydziału Administracji Budowlano-Architektonicznej
Data wytworzenia
7.04.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
15.04.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
15.04.2020
Nazwa pliku
Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej klasy "L" Niwa-Grel w miejscowości Nowy Targ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik Kowalkowski z up. Starosty - Naczelnik Wydziału Administracji Budowlano-Architektonicznej
Data wytworzenia
7.04.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
15.04.2020